Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Niewidzialna siła robocza. Warunki pracy i prawa pracownicze migrantów w sektorze opiekuńczym


Niewidzialna siła robocza. Warunki pracy i prawa pracownicze migrantów w sektorze opiekuńczym.


Starzenie się polskiego społeczeństwa sprawia, że przed naszym krajem staje wyzwanie zapewniania opieki osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych, obserwujemy  w Polsce zwiększającą się rolę cudzoziemskiej siły roboczej w sektorze opieki. Nie dysponujemy jednak wystarczającą ilością opracowań dotyczących cudzoziemskiej opieki, a praktycznie wszystkie dostępne materiały dotyczą jednie sektora pomocy domowej oraz opieki nad dziećmi.

Celem prowadzonych przez ISP działań jest więc zapełnienie tej luki poprzez analizę uwarunkowań prawnych dotyczących dostępu obywateli państw trzecich do zatrudniena oraz diagnozę procesu integracji imigrantów na  rynku pracy w ramach sektora usług opiekuńczych.

Zgromadzony materiał badawczy pozwoli na wypracowanie rekomendacji w obszarze polityki zatrudnienia, warunków pracy migrantów, polityki wizowej oraz długoterminowej polityki migracyjnej. Rekomendacje te będą skierowane do przedstawicieli rządu, administracji, naukowców oraz pracodawców.  Dzięki szeroko zakrojonym konsultacjom oraz promocji wyników badań projekt jednocześnie przyczyni się do rozwoju debaty nad zjawiskiem migracji i integracji w kontekście zmian demograficznych.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Opracowanie analizy poświęconej identyfikacji barier prawnych, ograniczających z jednej strony dostęp cudzoziemców do zatrudnienia w sektorze opiekuńczym oraz utrudniających realizację ich praw, a z drugiej strony utrudniających zatrudnienie migrantów przez pracodawców.
  • Przygotowanie dwóch analiz zagranicznych poświęconych sytuacji migrantów zatrudnionych w sektorze opiekuńczym w wybranych krajach oraz polityk publicznych skierowanych do migrantów zatrudnianych w sektorach opiekuńczych.
  • Realizacja badania jakościowego oraz ilościowego wśród seniorów, osób niepełnosprawnych, ich opiekunów-migrantów, członków ich rodzin oraz przedstawicieli środowisk lokalnych. Celem badania będzie analiza sytuacji migrantów zatrudnionych w sektorze opiekuńczym, w tym warunków ich zatrudnienia, relacji z osobami starszymi/niepełnosprawnymi i ich rodzinami, a także perspektyw rozwoju tej opieki w przyszłości.
  • Organizacja dwóch spotkań mających na celu konsultacje wyników badań z przedstawicielami administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych.
  • Stworzenie publikacji zawierającej rekomendacje w obszarze polityki zatrudnienia, warunków pracy migrantów, polityki wizowej, wyzwań dla długoterminowej polityki migracyjnej (w tym również polityki integracyjnej).

 


Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania pracodawców z sektora usług opiekuńczych nad osobami starszymi


Czas trwania projektu: styczeń 2014 – czerwiec 2015
 
Dalszych informacji na temat projektu udziela Dominika Potkańska, koordynatorka projektów/analityczka w Programie Polityki Migracyjnej (e-mail: dominika.potkanska@isp.org.pl, tel. 22-556-42-77).
 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa

 

 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter