Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Moja kariera w Polsce


Moja kariera w Polsce

Projekt „Moja kariera w Polsce”, realizowany przy wspó?pracy z Polskim Forum Migracyjnym, polega na stworzeniu Obywatelom Pa?stw Trzecich mo?liwo?ci pozyskania wiedzy i umiej?tno?ci, umo?liwiaj?cych wej?cie na oficjalny rynek pracy tj.: uzyskanie legalnego zatrudnienia,  otwarcie i prowadzenie w?asnej firmy, lub przekwalifikowanie profilu ju? istniej?cego przedsi?biorstwa. Dzia?ania na rzecz lepszej integracji cudzoziemców na rynku pracy prowadzone b?d? w ramach Mobilnego Centrum Doradczego, prowadzonych sesji terenowych w miejscach, gdzie wyst?puj? du?e skupiska pracuj?cych cudzoziemców oraz serii szkole?.

Projekt zak?ada:
  • socjologiczne badania jako?ciowe dotycz?ce sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy;
  • opracowanie i dystrybucj? broszury informacyjnej dla cudzoziemców „Pracuj? w Polsce”– kompendium wiedzy z zakresu zak?adania i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej;
  • opracowanie i dystrybucj? broszury informacyjnej dla polskich pracodawców;
  • sesje preorientacyjne z doradc? zawodowym;
  • szkolenia kierunkowe;
  • szkolenia motywacyjno-adaptacyjne;
  • konsultacje z doradcami i ekspertami;
  • opracowanie i dystrybucj? krótkich filmów z przyk?adami sukcesów zawodowych cudzoziemców mieszkaj?cych w Polsce.
Celem projektu jest zwi?kszenie wiedzy i umiej?tno?ci cudzoziemców w podejmowaniu legalnej pracy, otwieraniu i prowadzeniu w?asnej firmy w Polsce oraz zmiany profilu ju? prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej. Opracowanie kompleksowych materia?ów edukacyjnych pomo?e cudzoziemcom w samodzielnym pog??bianiu wiedzy z zakresu poszukiwania zatrudnienia, otwierania i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w Polsce, a tak?e dostarczy pracodawcom wiedzy dotycz?cej zatrudniania cudzoziemców.

Nasi eksperci:

Doradca kariery
Specjalista, który pomaga w znalezieniu zatrudnienia w Polsce. Pomaga przy wyborze zawodu oraz w skutecznym szukaniu pracy, sta?u i praktyk, podpowie, gdzie i jak mo?na skorzysta? ze szkole? zawodowych, jak pisa? CV, list motywacyjny oraz jak przygotowa? si? do rozmowy z pracodawc?.

Doradca ds. zak?adania i rozwoju firmy
Specjalista, który pomaga osobom, które prowadz? albo planuj? za?o?y? w?asn? firm?. Mo?e m.in. pomóc w zak?adaniu firmy, poradzi? gdzie i jak wnioskowa? o ?rodki na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej, pomóc w tworzeniu biznesplanu, wesprze? w tworzeniu strategii rozwoju firmy.

Doradca ds. ksi?gowo-finansowych
Specjalista, który doradza w sprawach zwi?zanych z prowadzeniem ksi?gowo?ci firmy. Mo?e udzieli? informacji o przepisach ksi?gowych i podatkowych, poradzi? jak? form? opodatkowania wybra?, pomóc w prowadzeniu ksi?gowo?ci firmy.

U nas znajdziesz specjalistyczne szkolenia i bezp?atne porady ekspertów rynku pracy.
Spotkanie mo?esz umówi?: 

·         mailem – na adres kariera@forummigracyjne.org

·         telefonicznie - +48 692 913 993 


Wszystkie konsultacj? odbywaj? si? w:

Polskim Forum Migracyjnym
ul. Szpitalna 5/14 (I pi?tro)
Warszawa

Publikacje projektu:
 
 
 

Projekt finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Pa?stw Trzecich oraz bud?etu pa?stwa


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter