Status:

Projekt

Podziel się

Mieszkanki wsi a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Postawy, wiedza i zaangażowanie


Ideą naszego projektu jest rozpoznanie świadomości i postaw kobiet zamieszkałych na obszarach wiejskich w kwestiach związanych z ochroną środowiska, klimatem i ekologią. 


Wybór grupy docelowej nie jest przypadkowy. Kobiety, jak pokazują międzynarodowe badania, przejawiają wyższy poziom wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych, dzięki czemu mogą się stawać motorem zmian w swoich środowiskach. Przykłady krajów na całym świecie pokazują, że włączanie perspektywy kobiet w projektowanie polityk publicznych przekłada się na bardziej zrównoważone rozwiązania z punktu widzenia klimatu i środowiska. Dlatego tak istotne wydaje się nam rozpoznanie tego, jaką rolę z punktu widzenia działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu pełnią i potencjalnie mogą pełnić mieszkanki wsi, a także jakie bariery stoją na przeszkodzie ich aktywnego włączenia w proces kształtowania polityk rozwoju obszarów wiejskich. 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania reprezentatywne na próbie 1000 dorosłych mieszkanek wsi. W ich ramach będziemy chcieli dowiedzieć się m.in.:
  • Jaki jest poziom wiedzy i jak są postrzegane kwestie związane ze zmianą klimatu i wyzwań z tym związanych (także w obszarze rolnictwa)? Skąd kobiety czerpią wiedzę na ten temat? Jakie są postawy kobiet wobec środowiska przyrodniczego, w tym opinie na temat wpływu działalności rolniczej na środowisko?
  • Jak kobiety oceniają dotychczasowe rozwiązania i interwencje dotyczące ochrony środowiska i klimatu wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz praktyki mieszkańców i mieszkanek wsi związane z dbałością o klimat i środowisko? Jak oceniane są nowe rozwiązania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności i klimatu w ramach przyszłej WPR (2023-2027)?
  • Jaki jest obraz i skala aktywności społecznej, politycznej i zawodowej kobiet wiejskich w obszarze ochrony środowiska i klimatu? Co sprzyja ich zaangażowaniu na rzecz środowiska, ekologii i klimatu? Na jakie bariery napotykają w podejmowanych działaniach?
  • Jakie są główne problemy i wyzwania wsi i rolnictwa widziane z perspektywy kobiet? Jaki związek ma sytuacja społeczna i ekonomiczna mieszkanek obszarów wiejskich z ich postawami wobec środowiska i klimatu? 

Czas realizacji: czerwiec - grudzień 2021 rok


Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter