Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Mechanizmy lobbingu w samorządach wojewódzkich (2009-2010)


 

Dlaczego badamy lobbing?

Lobbing – rozumiany jako proces wywierania wpływu na kształt stanowionego prawa lub wydawanych decyzji – może potencjalnie występować na wszystkich szczeblach władzy. Wszędzie tam, gdzie rozstrzygają się sprawy, które dotykają interesów konkretnych podmiotów, mogą one chcieć wywierać wpływ na kształt wprowadzanych uregulowań czy podjętych decyzji. Lobbing jest jednak nie tylko zagrożeniem, lecz także jednym z ważnych narzędzi dialogu obywatelskiego. Jako sposób artykulacji interesów określonych grup czy środowisk, narzędzie komunikowania się z decydentami może przyczyniać się do polepszenia jakości procesu decyzyjnego i wzmocnienia zdolności do tworzenia wysokiej jakości prawa.
 

Informacje o projekcie

Celem naszego projektu jest zbadanie przejawów działalności lobbingowej w samorządach wojewódzkich. Lobbing na poziomie samorządowym w Polsce nie był jak dotąd przedmiotem kompleksowych badań. Dlatego też główny komponentem projektu jest badanie realizowane we wszystkich 16 samorządach wojewódzkich, które ma dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania: 

  • jakimi sposobami można wpływać na kształt decyzji podejmowanych w samorządzie wojewódzkim?

  • czy organy samorządu wojewódzkiego dają zainteresowanym grupom bądź ich przedstawicielom możliwość artykułowania swoich interesów w sposób oficjalny, przejrzysty (czy w jego strukturze istnieją oficjalne kanały komunikacji z decydentami)? Na ile pozostaje pole do oddziaływań pozaprawnych?
  • jakie są newralgiczne obszary i zakres praktyk lobbingowych pojawiających się na poziomie samorządu wojewódzkiego?
  • czy w samorządach wojewódzkich istnieją jakiekolwiek wewnętrzne regulacje (kodeksy, wytyczne) dotyczące lobbingu/ innych sposobów komunikowania się interesariuszy z jego przedstawicielami? Jakie dobre/ złe praktyki można zaobserwować w tym zakresie?

Poprzez promocję godnych naśladowania standardów oraz wskazanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń projekt ma przyczynić się do wzrostu przejrzystości procesów decyzyjnych na poziomie samorządów wojewódzkich, a także do zwiększenia efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

AKTUALNOŚCI

W ramach projektu opracowano dwie publikacje:

 


Zapraszamy do lektury!
 

***


17 grudnia 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja, na której przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z tego wydarzenia. więcej>>>

W ramach projektu opracowano dwie ekspertyzy. Pierwsza z nich, Lobbing w samorządzie województwa, autorstwa prof. M. Kuleszy i D. Sześciły, dotyczy potencjalnych obszarów lobbingu w samorządzie wojewódzkim oraz przepisów ustawowych regulujących kwestie przejrzystości na tym szczeblu samorządu. Druga z ekspertyz, Regulacja prawna lobbingu samorządowego na świecie, autorstwa dr. M.M. Wiszowatego, stanowi przegląd zagranicznych praktyk dotyczących regulacji lobbingu na poziomie samorządowym czytaj>>>


Od lutego do lipca 2010 r. przeprowadzono ogólnopolskie badania realizowane przez zespół badaczy z całego kraju. Składały się one z dwóch komponentów: wywiadów z samorządowcami oraz monitoringu, w ramach którego dokumentowene i opisywane były przykłady lobbingu w samorządach wojewódzkich.

6-7.02.2010 r. w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym badacze wraz z zespołem projektowym ISP omówili narzędzia badawcze oraz odbyli szkolenie z zakresu problematyki lobbingu i funkcjonowania  samorządu wojewódzkiego. więcej>>> 

21 maja 2010 r. grono badaczy ponownie gościło w Warszawie, gdzie w ramach spotkania ewaluacyjnego podsumowaliśmy dotychczasowy przebieg badań. więcej>>>


KONTAKT 

Koordynator projektu: 

Aleksandra Jackowska

tel. 022 556 42 75

e-mail: aleksandra.jackowska@isp.org.pl

 

   

Projekt „Ujawnienie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter