Status:

Projekt

Podziel się


Lekcja:Enter to obecnie jeden z największych projektów edukacji cyfrowej w Polsce skierowanych do szkół. Przez cztery lata udzielone zostanie wsparcie około 100 placówkom edukacyjnym  w celu lepszego wykorzystywania nowych technologii i e-zasobów w edukacji dzieci  i młodzieży.


Szkolenia będą realizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli (wraz z ew. partnerami, np. organizacjami pozarządowymi), których trenerzy zostaną odpowiednio przeszkoleni. Istotnym elementem będzie również stworzenie platformy edukacyjnej do wymiany doświadczeń, scenariuszy lekcji i e-zasobów. 

Projekt Lekcja:Enter realizowany jest w partnerstwie trzech organizacji: 

- Fundacji Orange - lidera projektu, odpowiedzialnej zarządzanie projektem jak również  za  konkursy grantowe, nadzór nad realizacją grantów oraz promocję działań,

- Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - partnera odpowiedzialnego za  platformę projektu, metodologię szkoleń dla nauczycieli i trenerów oraz e-materiały do szkoleń dla nauczycieli,

- Instytutu Spraw Publicznych - partnera odpowiedzialnego za badanie kompetencji cyfrowych, ewaluację, trwałość oraz sieciowanie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Informacja o finansowaniu:
Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN
Czas realizacji: 1.04.2019 – 31.03.2023
Zasięg: ogólnopolski
https://www.lekcjaenter.pl/Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter