Status:

Projekt

Podziel się

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji


NIEM - All in for integrationwww.forintegration.eu


Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism - NIEM) jest sześcioletnim  projektem, którego celem jest przygotowanie kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii oraz próba sprostania współczesnym wyzwaniom jakie niesie za sobą integracja migrantów przymusowych.  Współcześnie sytuacje konfliktowe trwają coraz dłużej i średnio siedemnaście lat zajmuje zanim uchodźca uciekający przed wojną ma szanse powrotu do swojej ojczyzny. Z tego powodu integracja nowoprzybyłych osób objętych międzynarodową ochroną stanowi natychmiastowe i poważne wyzwanie dla europejskich społeczeństw.

Projekt NIEM opiera się mechanizmie ewaluacji polityk integracyjnych skierowanych do osób objętych ochroną międzynarodową powtarzanym co dwa lata, który ma na celu ukazanie luk w standardach integracyjnych, identyfikacji obiecujących praktyk i ewaluacji efektów zmian politycznych i legislacyjnych.

Projekt osadzony jest w kontekście zmian zachodzących obecnie w prawie dotyczącym udzielania ochrony międzynarodowej zarówno na poziomie państwowym jak i europejskim wywołanym tzw. kryzysem migracyjnym trawającym od 2015 roku.

Model NIEM: od wskaźników do zmian

Projekt NIEM rozwijać będzie miarodajne i rzetelne metody zbierania danych o integracji osób objętych ochroną międzynarodową. Będzie również dostarczać dowodów, które mogą pomoc w pracy nad nowymi politykami integracyjnymi zwiększającymi potencjał nowoprzybyłych uchodźców. Używając ponad 150 wskaźników NIEM zbuduje i rozwinie aktualne standardy Unii Europejskiej dotyczące integracji uchodźców. Wskaźniki te oferują unikatową kombinacje danych wejściowych, istniejących polityk i wskaźników wyjściowych, które pozwalają przewidywać i identyfikować najbardziej pilne przeszkody w integracji.


Model NIEM: od wyników badań do wpływu na politykę integracyjną

Projekt NIEM pełni również istotna rolę rzeczniczą poprzez angażowanie wszytskich aktorów istotnych w procesie integracji - rządy państw Unii, władze lokalne, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe jak również samych migrantów przymusowych. Poprzez zaangażoanie wszytskich stron odpowiedzialnych za integracjie projekt NIEM dostarczy platfomy do rzetelnej, merytorycznej i nieemocjonelnej dyskusji o przyszłości intergacji migrantów przymusowych w Europie. 

Przez to wczesne i nieustanne zaangażowanie w działania projektowe kluczowych aktorów odpowiedzialnych za integrację, wyniki raportów NIEM mogą realnie pomoc w kształtowaniu efektywnej polityki integracyjnej. Przedstawiane w raportach luki w politykach i przedstawianie potencjalnych możliwości integracyjnych są niezbędne w odpowiadadniu na zastrzeżeń tych europejskich obywateli, którzy nie są przeciwko samej obecności uchodźców, ale raczej są sceptyczni co do możliwości  ich  państw do integracji osób objętych międzynarodową ochroną.

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter