Status:

Projekt

Podziel się

HEROS - Prognozy partnerów społecznych w kwestii zagrożeń dla zdrowia


Wielopoziomowa analiza interwencji partnerów społecznych w zakresie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy  w celu określenia skutecznych sposobów zapewnienia lepszej ochrony pracowników w miejscu pracy.

W niniejszym badaniu analizujemy interwencje partnerów społecznych mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w dwóch sektorach i sześciu krajach. W szczególności skupiamy się na tym, jak partnerzy społeczni w Niemczech, Włoszech, na Litwie, w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii koordynują interwencje na krajowym i europejskim poziomie sektorowym w celu zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w sektorach szpitali i usług opiekuńczych.

Pandemia Covid-19 podkreśla znaczenie większej koordynacji polityki na poziomie krajowym i europejskim w celu ochrony i promowania zdrowego, bezpiecznego i dobrze przystosowanego środowiska pracy (Komisja Europejska, 2017). Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią ważny obszar polityki Unii Europejskiej, ponieważ różne normy mogą bezpośrednio wpływać na zdrowie obywateli UE i mogą powodować zakłócenia na rynku między państwami. Artykuł 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) daje Unii Europejskiej uprawnienia do przyjmowania przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Europejska dyrektywa ramowa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dyrektywa 89/391 EWG) gwarantuje minimalne wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w całej Europie, podczas gdy państwa członkowskie mogą utrzymywać lub ustanawiać bardziej rygorystyczne środki. Dyrektywa BHP zobowiązuje pracodawców do podejmowania odpowiednich działań prewencyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienia zaangażowania i konsultacji pracowników w tym zakresie. Przeglądy wdrażania i transpozycji dyrektywy wykazały, że istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi w odniesieniu do charakteru, treści i zakresu przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa (COWI, 2015). W niniejszym badaniu stosujemy wielopoziomową analizę w celu zbadania interwencji związków zawodowych i organizacji pracodawców w zakresie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy  zarówno na krajowym, jak i europejskim poziomie sektorowym w celu zidentyfikowania skutecznych sposobów zapewnienia lepszej ochrony w sektorze ochrony zdrowia i usług opiekuńczych. 

Celem tego badania jest opisanie i wyjaśnienie:

•    interwencji związków zawodowych i pracodawców w zakresie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy  w dwóch sektorach i sześciu krajach.

•    interwencji w zakresie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy  ze strony europejskich organizacji sektorowych partnerów społecznych i ich krajowych organizacji członkowskich w dwóch sektorach.

•    Skuteczności  powyższych praktyk na poziomach – krajowym sektorowym i europejskim – w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapewnienia lepszej ochrony pracowników w badanych sektorach. Skuteczne interwencje zapewniają lepszą jakość („fit for purpose”) i szerszy zakres (różny rodzaj statusu zatrudnienia) ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Cele badania będą realizowane poprzez następujące działania:

•    gromadzenie danych wtórnych na podstawie przeglądu literatury na poziomie UE i krajowym (Europejskie Badanie Warunków Pracy, sektorowe systemy stosunków pracy i systemy reprezentacji BHP, układy zbiorowe 2020-2022, etc.)

•    Wywiady pogłębione z sektorowymi partnerami społecznymi powiązanymi z unijnymi organizacjami partnerów społecznych i odpowiednimi podmiotami na poziomie krajowym (EU-OSHA, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, sektorowi partnerzy społeczni UE w sektorze szpitali i usług socjalnych , krajowe związki zawodowe i organizacje pracodawców itp.)


Okres realizacji projektu: wrzesień 2021 — sierpień 2023


Partnerzy:
Uniwersytet w Durham (Wielka Brytania) – leader
Uniwersytet w Warwick (Wielka Brytania)
Szkoła Wyższa w Pforzheim (Niemcy)
Uniwersytet Linneusza (Szwecja)
Instytut Spraw Publicznych (Polska)


Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska 



 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter