Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Elastyczne formy zatrudnienia - szansa na aktywizację zawodową niepełnosprawnej młodzieży


Opis projektu:

Osoby niepełnosprawne to jedna z głównych grup społecznych szczególnie narażona na marginalizację, przejawiającą się ograniczonym uczestnictwem w życiu społecznym, izolacją, biedą i oczywiście brakiem pracy. W projekcie szczególny akcent położony był na młode osoby niepełnosprawne, jako na grupę o potencjalnie największej wrażliwości na niepowodzenia zawodowe. Z uwagi na dotychczasowy brak systematycznych badań,w pierwszej kolejności skupiono się na charakterystyce tej grupy i jej opisie. Kolejnym krokiem była analiza możliwości podejmowania przez młodych niepełnosprawnych zatrudnienia na otwartym rynku pracy przy wykorzystaniu elastycznych form zatrudnienia.

W badaniach skupiono się przede wszystkich na takich zagadnieniach jak:
•    Potrzeby i umiejętności młodych osób niepełnosprawnych i ich możliwości rozwoju zawodowego na elastycznym rynku zatrudnienia.
•    Podstawy prawne i społeczne uwarunkowania nowych form pracy w Polsce.
•    Potencjał rynku pracy dla osób niepełnosprawnych oraz rola powiatowych urzędów pracy w tym zakresie.
W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia badawcze:  
•    Seria 50 wywiadów pogłębionych z młodymi osobami niepełnosprawnymi z województwa mazowieckiego – celem tego badania było zdobycie szczegółowej wiedzy na temat sytuacji młodych osób niepełnosprawnych oraz materiału pozwalającego na dokładniejsze przygotowanie pozostałych badań.
•    Ogólnopolski sondaż na reprezentatywnej próbie losowej osób młodych niepełnosprawnych w wieku 18-30 lat –zasadnicze badanie projektu, które pozwoliło na sformułowanie wniosków na temat sytuacji młodych osób niepełnosprawnych.
•    Ogólnopolski sondaż realizowany w powiatowych urzędach pracy – badanie umożliwiło scharakteryzowanie działań podejmowanych przez te instytucje w celu aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych.
•    Wielokrotne stadia przypadku – badanie jakościowe, realizowane w 16 powiatach. Jego celem była pogłębiona analiza potencjału młodych osób niepełnosprawnych, dostępności, jakości i ilości ofert pracy, ogólnej sytuacji na konkretnych, lokalnych rynkach pracy – postaw lokalnych pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, możliwości współpracy itp.


Publikacje:

W ramach projektu wydano dwie publikacje książkowe:
•    „Młodzi niepełnosprawni”, red. E. Giermanowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007
•    „Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca”, red. E. Giermanowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007

Wydarzenia:

Rezultaty projektu były upowszechniane w ramach 8 konferencji regionalnych (połączonych z konferencjami prasowymi) oraz 1 konferencji ogólnopolskiej dlaprzedstawicieli instytucji publicznych, władz samorządowych i organizacji trzeciego sektora.

Termin realizacji: czerwiec 2005 – czerwiec 2007 r.
Kierownik projektu: dr Ewa Giermanowska
Koordynator projektu: Grzegorz Makowski/Paulina Sobiesiak
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  (operator: PFRON)


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter