Status:

Projekt

Podziel się

Don’t GIG Up. Never!


Projekt „Don’t GIG Up. Never!”  jest kontynuacją realizowanego w latach 2018-2020 projektu „Don’t GIG Up!”.  Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat platform cyfrowych obecnych na rynku pracy i praktyk odnoszących się do świadczenia pracy za ich pośrednictwem. Zamierzeniem projektu  jest również zwiększenie świadomości na temat działań, które mogą być podjęte przez decydentów i partnerów społecznych, by lepiej chronić prawa pracowników platformowych, szczególnie w tych sektorach gospodarki platformowej, które dotąd pozostają na marginesie debaty publicznej.


Z tego względu pominięte zostaną platformy funkcjonujące w branży transportowej i kurierskiej, które były już przedmiotem wielu badań, a uwaga zostanie skierowana na inne sektory np. sprzątanie, usługi opiekuńcze, naprawy – świadczone w określonej lokalizacji;  mikrozadania, czy też prace wymagające wyższych kwalifikacji.

Projekt będzie opierał się na działaniach badawczych realizowanych  przez  partnerów projektu  w Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Szwecji  i Włoszech i koordynowanych przez Fundację Giacomo Brodoliniego. 

W pierwszej fazie projektu zaktualizowana zostanie  wiedza na temat funkcjonowania platform cyfrowych na rynku pracy, dokonany zostanie przegląd prawa  (uwzględniający proces transpozycji  Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy)  oraz  dostępnych badań dotyczących gospodarki platformowej, a także orzecznictwa i decyzji wydanych przez stosowne organy, takie jak: inspektoraty pracy, ministerstwa pracy, zakłady ubezpieczeń społecznych, organy ochrony danych. 

Podczas drugiej fazy partnerzy dokonają przeglądu aktywnych platform pod kątem informacji istotnych dla celów projektu. Zebrana wiedza pomoże w wybraniu studiów przypadku, które będą realizowane w poszczególnych krajach.  Dodatkowo zbadane zostaną związkowe inicjatywy na rzecz pracowników świadczących pracę dla wybranych lub podobnych platform. 

W fazie finalnej ustalenia i wnioski z badań zostaną podsumowane w raporcie końcowym, który będzie zawierał charakterystykę platform, istniejące i możliwe rozwiązania polityki publicznej oraz istniejące i możliwe strategie partnerów społecznych i zrzeszeń zawodowych. W oddzielnym raporcie przedstawiony zostanie uogólniony  model „Warunków świadczenia usług” z adnotacjami uwzgledniającymi specyfikę krajową, możliwy do stosowania w różnych kontekstach prawnych jako rama użyteczna dla platform, które chcą świadczyć swoje usługi w poszczególnych krajach w sposób zgodnych z prawem.  Projektowi będą towarzyszyły działania upowszechniające. Jego wyniki zostaną podsumowane w trakcie konferencji końcowej.

Partnerzy projektu:
Fondazione Giacomo Brodolini (lider)
Institute de Recherches Economiques et Sociales (FR)
Instytut Spraw Publicznych (PL)
Uniwersytet w Tartu (EE)
Union General de Trabajadores de ES (ES)
Unione Italiana del Lavoro (IT)

Partnerzy stowarzyszeni: 
European Trade Union Confederation - ETUC 
CNEL (IT)
Confederation General du Travail- Force Ouvriere-FO (FR)
NSZZ “Solidarność” (PL)
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft- Ver.di Unionen (DE). 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter