Status:

Projekt

Podziel się

Dialog między narodami: projekt polsko-litewski (2012-2013)


Dialog między narodami: projekt polsko-litewski

Głównym celem projektu realizowanego we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego było zbadanie wzajemnego postrzegania się Polaków i Litwinów oraz relacji między oboma państwami. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować przyczyny takiego wizerunku, a także ustalić wpływ konfliktów z polską mniejszością na Litwie na wizerunek drugiego kraju. Wskazano obszary wymagające największej poprawy w budowaniu pozytywnych stosunków polsko-litewskich, zaś sformułowane wnioski określiły, jakie działania należy podjąć, by poprawić relacje pomiędzy oboma społeczeństwami. Projekt ten przyczyni się do wzbogacenia polskiej i litewskiej debaty publicznej o fakty, dotyczące postrzegania się obu społeczeństw.


Czas realizacji:  kwiecień 2012 r. – kwiecień 2013 r.

Projekt składał się z następujących części:

1. Instytut Spraw Publicznych przygotował kwestionariusze ankiet do sondaży w Polsce i na Litwie. Sondaże przeprowadzono na reprezentatywnej grupie Polaków i Litwinów, dodatkowo w badaniu wzięła udział grupa Litwinów zamieszkających w Polsce oraz mniejszość polska na Litwie. Badania jakościowe objęły grupę respondentów z różnych litewskich instytucji (np. MSZ, kancelaria premiera i prezydenta), instytutów badawczych rządowych i pozarządowych, partii politycznych oraz organizacji pozarządowych mających wpływ na stosunki polsko-litewskie.

2. Przeprowadzono analizy wyników przez analityków ISP pod nadzorem prezesa ISP praz wsparciu zatrudnionego specjalisty do spraw analizy statystycznej. Powstały raport poddano recenzji i wydano w języku polskim oraz litewskim. Przygotowano również streszczenia z najważniejszymi wnioskami i rekomendacjami w języku angielskim

3. Prezentacja wyników raportu ma odbyć się podczas publicznej debaty w Warszawie oraz w Wilnie w kwietniu 2013 r.


Kontakt:

Aleksander Fuksiewicz
Analityk/Koordynator Projektów w Programie Europejskim
tel.:(48-22) 556 42 68
e-mail: aleksander.fuksiewicz@isp.org.pl


Projekt jest realizowany przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiegodzięki wsparciu finansowemu:   
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter