Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Demokracja wewnątrzpartyjna w Polsce (2010-2012)


System partyjny jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa. W Instytucie Spraw Publicznych od lat realizowane są badania i analizy poprzez które staramy się upowszechniać wiedzę na temat różnych aspektów funkcjonowania partii politycznych w Polsce.

Założenia projektu

Celem przyświecającym niniejszemu projektowi jest diagnoza stanu demokracji wewnątrzpartyjnej w Polsce oraz zainicjowanie debaty nad rozwiązaniami mającymi poprawić wewnętrzne funkcjonowanie partii politycznych. Droga do poprawy jakości demokracji w państwie, poziomu debaty publicznej oraz dotrzymywania standardów etycznych w polityce wiedzie wszakże poprzez partie jako bezpośrednie zaplecze kadr dla instytucji publicznych.

Diagnoza

Interdyscyplinarne analiza zjawiska demokracji w partiach dokonana przez zespół projektowy pozwoliła opisać problem z perspektywy prawnej, teorii zachowań wyborczych oraz w oparciu o informacje przekazane nam przez reprezentantów najważniejszych partii. Punktem wyjścia stała się ekspertyza autorstwa kierownika projektu prof. Marka Chmaja, poświęcona gwarancjom prawnym demokratycznego sposobu rządzenia w polskich partiach politycznych. Komplementarnym działaniem zespołu projektowego było sporządzenie ankiety rozsyłanej do partii politycznych reprezentowanych w Sejmie RP VI kadencji. W narzędziu jakim się posłużyliśmy uwzględniliśmy przede wszystkim kwestie związane z selekcją kandydatów na stanowiska partyjne i publiczne, sposobem doboru kandydatów na listy, charakterem i liczebnością struktury partii, wreszcie wykorzystywaniem istrumentów demokracji bezpośredniej.

Analiza stanu demokracji w polskich partiach

Do współpracy w ramach projektu zaprosiliśmy czołowych znawców problematyki partii politycznych w Polsce. W siedzibie Instytutu Spraw Publicznych zorganizowaliśmy seminarium eksperckie "Ile demokracji w polskich partiach politycznych?" podczas którego udało nam się zebrać cenne uwagi na temat kondycji polskich partii, a także skonfrontować różne szkoły myślenia o znaczeniu partyjnej praworządności dla demokratycznego państwa. Zapis wspomnianego seminarium zostanie opublikowany. Dzięki konsultacji w ekspertami mieliśmy szansę rozwinąć i pogłębić badania nad głosowaniem blokowym i wpływem systemu wyborczego na funkcjonowanie partii.

Wnioski i rekomendacje

Sporządzone na bazie naszych badań i doświadczeń z realizacji projektu wnioski i rekomendacje mają przede wszystkim wymiar praktyczny i otwarty. Chcielibyśmy, aby stały się one zaproszeniem do dyskusji nad stanem i możliwością poprawy demokracji w polskich partiach, adresowanym do mediów, polityków i obywateli.

Raport z badań.

Efektem pracy zespołu ekspertów jest raport z badań i realizacji projektu, zawierający pogłębione analizy prawne, politologiczne i socjologiczne:

M. Chmaj, M. Waszak, J. Zbieranek, O demokracji w polskich partiach politycznych, Warszawa 2011 >>>

Konferencja podsumowująca

23. kwietnia 2012 r. w Sejmie RP zorganizowana została konferencja, na której odbyła się prezentacja raportu dokonana przez jego współautorów. Na konferencji przedstawiono także wyniki badań opinii publicznej zrealizowanych przez CBOS na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych dotyczące opinii Polaków o demokracji w partiach.

W drugiej częścio konferencji w moderowanym przed red. Zuzannę Dąbrowską (Polskie Radio) panelu dotyczącym przyszłości demokracji w partiach udział wzięli zaproszeni goście: prof. Mirosława Grabowska (CBOS), prof. Jacek Raciborski (Instytut Socjologii UW), dr Bartłomiej Nowotarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) i dr Marcin Walecki (OBWE).

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia >>>

 
Czas realizacji projektu: listopad 2010 – kwiecień 2012
Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
 
Kierownik projektu: prof. Marek Chmaj
Analityk: dr Jarosław Zbieranek

Osoba kontaktowa:
Marek Solon-Lipiński, koordynator projektu (2012)
e-mail: marek.solon@isp.org.pl
tel. (22) 556 42 72

Marcin Waszak: koordynator projektu (2010-2011)
e-mail: marcin.waszak@isp.org.pl
tel. (22) 556 42 76

Zagadnienie stanu polskiej demokracji Instytut Spraw Publicznych podejmuje także w ramach „Obserwatorium demokracji w Polsce” >>>

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter