Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów (2007)Głównym celem konferencji była próba refleksji nad dwoma zagadnieniami: po pierwsze – czym jest „deficyt demokracji” w Unii Europejskiej, a po drugie – jaka jest rola europejskich grup interesów w jego przezwyciężaniu.

Unii Europejska jest często krytykowana za niedostatek procedur demokratycznych w kreowaniu polityk unijnych, za powstanie „deficytu demokracji”, za brak dostatecznej jawności i przejrzystości procedur decyzyjnych. W odpowiedzi podejmuje ona próby przezwyciężenia tego deficytu poprzez między innymi włączanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityk Unii. Jako reprezentacje obywateli uznaje się różnego rodzaju grupy interesów, w tym organizacje związków zawodowych, stowarzyszenia pracodawców, organizacje pozarządowe, regionalne, stowarzyszenia na rzecz ochrony środowiska, broniące praw konsumentów itp. Europejskie grupy interesów stały się we Wspólnocie ważnym partnerem, wzrosła nie tylko ich liczba, zakres reprezentowanych przez nie interesów, ale także ich status w negocjacjach z instytucjami UE.

Dyskusje panelowe podczas konferencji zmierzały do wyjaśnienia na czym polega „deficyt demokracji” w UE, co jest głównym przejawem jego istnienia oraz czy zwiększenie demokratyczności procedur jest możliwe i czy nie obniży skuteczności funkcjonowania instytucji Wspólnoty. Poszukiwana była także odpowiedź na pytanie czy włączanie europejskich grup interesów w procesy decyzyjne prowadzi do demokratyzacji polityk Unii oraz czy możliwość udziału takich grup w procedurach decyzyjnych jest wystarczającym źródłem demokratyzacji.

Konferencja była forum debaty dla przedstawicieli różnych środowisk. Do wygłoszenia swoich opinii zostali zaproszeni zarówno naukowcy i eksperci zajmujący się tematyką demokracji i grup interesów, jak i reprezentanci głównych instytucji UE oraz członkowie wybranych europejskich grup interesów.

Przewidywane jest opublikowanie materiałów pokonferencyjnych.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dnia 3 kwietnia 2007r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.  

Program konferencji


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter