Status:

Projekt

Podziel się

Dążenie do równości w dostępie do reprezentacji pracowników poprzez efektywne wykorzystanie instrumentu europejskich rad zakładowych (ERZ) przez interesariuszy stosunków przemysłowych


Projekt zmierza do poprawy efektywności systemu reprezentacji pracowniczej poprzez promowanie wiedzy o europejskich radach zakładowych (ERZ), specyfice tej instytucji oraz dobrych praktykach związanych z jej stosowaniem w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Realizacji tych celów sprzyjać będzie upowszechnianie wiedzy na temat unijnych regulacji wśród przedstawicieli związków zawodowych oraz aktywne ich zachęcanie do zacieśniania współpracy z partnerami z innych krajów. To z kolei przyczyni się do ujednolicenia stanowiska strony pracowniczej w kluczowych dla niej kwestiach dotyczących funkcjonowania transnarodowych korporacji.

Projekt kładzie silny nacisk na upowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń w gronie partnerów społecznych z krajów partnerskich. Po fazie badawczej prowadzone będą liczne działania zmierzające do zwiększania ich świadomości  w odniesieniu do badanego obszaru. Będą wśród nich między innymi:

•    wizyta studyjna w państwie unijnej „piętnastki” w celu zapoznania się z badanymi rozwiązaniami tam, gdzie już one z powodzeniem funkcjonują od dłuższego czasu,
•    szkolenia dotyczące ERZ, w których weźmie udział łącznie osiemdziesięcioro przedstawicieli partnerów społecznych,
•    publikacja przewodnika adresowanego do pracowników w każdym państwie, w którym realizowany jest projekt,
•    publiczne dyskusje, konferencje, publikacje w internecie.

Czas realizacji: marzec 2020 – listopad 2021

Organizacje uczestniczące w projekcie:
•    Instytut Polityki Publicznej (IPP) (Rumunia) - lider
•    Instytut Spraw Publicznych (ISP) (Polska)
•    Centrum Rozwoju Gospodarczego (CED) (Bułgaria)
•    Instytut Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych (IRMO) (Chorwacja)
•    Centrum Badań i Polityk Publicznych (CRPM) (Północna Macedonia)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“. 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter