Status:

Projekt

Podziel się

BLER 2.0 Wzmocnienie partycypacji pracowników w zarządzaniu


Udział przedstawicieli pracowników w podejmowaniu decyzji na poziomie przedsiębiorstwa jest ważnym elementem stosunków pracy w Unii Europejskiej. Partycypacja pracowników w zarządzaniu (PPZ, ang. board-level employee representation, BLER) jest formą demokracji w miejscu pracy, którą można postrzegać jako odpowiedź na współczesne wyzwania, takie jak deficyt demokracji, nierówności społeczne, rozproszenie ośrodków decyzyjnych, kryzys klimatyczny, cyfryzacja i automatyzacja pracy, a także fragmentacja rynków pracy i kryzys COVID-19.

Projekt ten jest kolejną odpowiedzią związków zawodowych na uniwersalny problem partnerów społecznych w UE, jakim jest brak reprezentacji pracowników na wysokim szczeblu w przedsiębiorstwach. Ogólnym celem projektu jest promowanie ponadnarodowej współpracy pomiędzy partnerami społecznymi z Bułgarii, Polski, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Turcji w zakresie wspierania zaangażowania pracowników w przewidywanie i zarządzanie zmianami poprzez umożliwienie włączenia reprezentacji pracowniczej w proces decyzyjny na szczeblu kierowniczym poprzez przyznanie im prawa głosu oraz umożliwienie przedstawicielom pracowników dostępu do kluczowych informacji. 

Inicjatywa ma na celu wzmocnienie zaangażowania pracowników na poziomie zarządu poprzez opracowanie rekomendacji do ustawodawstwa krajowego i europejskiego. Ponieważ wdrażanie i rozszerzanie praw PPZ jest w dużym stopniu uzależnione od okoliczności politycznych, projekt ten ma na celu podkreślenie niepolitycznych korzyści płynących z rozwiązań PPZ. Proponowane w ramach tej inicjatywy procesy harmonizacji PPZ oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie informacji, konsultacji i partycypacji przyczynią się do budowania bardziej demokratycznego i odnoszącego sukcesy społeczeństwa i gospodarki oraz będą stymulować zaangażowanie pracowników w miejscu pracy. W ramach projektu partnerzy społeczni zapoznają się z perspektywą niemieckich pracodawców w zakresie rozwiązań PPZ, a następnie wykorzystując swoje doświadczenie i nabytą wiedzę popartą wynikami badań, wypracują szereg uniwersalnych rozwiązań w tym zakresie i szerzej

Partnerzy projektu
•    Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego (Polska)
•    Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (Polska)
•    Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Polska)
•    Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije (Słowenia)
•    OZ NKOS KOVO Metal (Słowacja)
•    Samostalni sindikat metalaca Srbije (Serbia)
•    Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy (Polska)
•    Federation of the Independent Syndicates of Miners (Bułgaria) 
•    Confederacion de Empresarios de Andalucia (Hiszpania) 
•    Birlesik Metal Iscileri Sendikasi (Turcja)
Okres realizacji: sierpień 2022 rok – lipiec 2024 rok

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


 
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter