Status:

Projekt

Podziel się

Badanie zmiany praktyk uczestniczenia w kulturze wśród ludności wiejskiej


Od maja 2015 roku ISP realizuje projekt badawczy, w ramach którego przygladamy się bliżej praktykom uczestnictwa w kulturze na obszarach wiejskich w Polsce oraz zmianom w ich zakresie na przestrzeni ostatnich 5 lat. Celem tej inicjatywy jest dostarczenie szczegółowego obrazu korzystania z kultury przez mieszkańców gmin wiejskich do 10 tys. mieszkańców.
W ramach tej inicjatywy zaplanowano badanie realizowane przy pomocy metody etnosondażu, łączącej elementy podejścia ilościowego (sondaż na reprezentatywnej próbie mieszkańców) i jakościowego (wywiady z kluczowymi aktorami). Zostało ono poprzedzone szczegółową kwerendą dotychczas zrealizowanych badań z zakresu funkcjonowania kultury na obszarach wiejskich. Projekt obejmie także działania służące promocji wyników badań (zorganizowana zostania m.in. debata nt. roli kultury na obszarach wiejskich) i jak najskuteczniejszemu ich zastosowaniu w praktyce. W ostatniej fazie realizacji tej inicjatywy odbędzie się panel delficki, podczas którgo badacze wspólnie z ekspertami z dziedziny kultury, edukacji i samorządu wypracują rozwiązania, służące przełożeniu wniosków z badań na rozwiązania praktyczne.

Zaplanowane w projekcie działania obejmują:

1. Badania
  • kwerenda i analiza wyników już zrealizowanych badań dotyczących partycypacji w kulturze, poruszających różne aspekty funkcjonowania kultury na obszarach wiejskich
  • analiza danych zastanych dotyczących 45 wylosowanych gmin wiejskich
  • w każdej z 45 wylosowanych gmin wiejskich zostanie zrealizowanych 40 wywiadów ankieterskich z mieszkańcami oraz 6 wywiadów ankieterskich z przedstawicielami lokalnych instytucji kultury, edukacji, religii i jednostek samorządu, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, których działania wpływają na korzystanie z kultury przez mieszkańców badanych lokalizacji
2. Opracowanie raportu dotyczącego zmian praktyk uczestniczenia w kulturze wśród ludności wiejskie

3. Wypracowanie rozwiązań zwiększających dostęp do różnorodnej kultury na obszarach wiejskich - organizacja panelu delfickiego

4. Organizacja imprezy nt. roli kultury na obszarach wiejskich i upowszechnienie raportu

Jakościowe rezultaty projektu:
  • Przedstawienie reprezentatywnego obrazu zaangażowania ludności wiejskiej w kulturę i charakterystyki zmian tego zaangażowania
  • Przedstawienie reprezentatywnego obrazu opinii instytucji kształtujących partycypację w kulturze w ośrodkach wiejskich.
  • Sformułowanie rekomendacji dla polityki kulturalnej na terenach wiejskich
  • Połączenie obydwu źródeł wraz z danymi zastanymi pozwoli na stworzenie modelu pokazującego hierarchię determinant zaangażowania w kulturę i zmian w tym obszarze
  • Rekomendacje zostaną upowszechnione za pomocą otwartej debaty, w publikacji i przez stronę www

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter