Poznaj nasz zespół

Paulina Sobiesiak-Penszko

Paulina Sobiesiak-Penszko

Kierownik Programu/Starszy Analityk

paulina.sobiesiak@isp.org.pl
tel.: (48 22) 5564281

Paulina Sobiesiak-Penszko, doktor socjologii, absolwentka Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego, starszy analityk w instytucie Spraw Publicznych.  
Od ponad dekady zajmuje się realizacją projektów badawczych w obszarze funkcjonowania demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i polityki społecznej. Zajmowała się m.in. problematyką partycypacji społecznej i publicznej w polskich samorządach, dialogu obywatelskiego, sytuacją osób z niepełnosprawnościami, wyzwaniami demograficznymi, wolontariatem i ekonomią społeczną, a także zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Autorka bądź współautorka ponad 40 publikacji z tych obszarów. Swoją pracę doktorską przygotowaną w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego poświęciła badaniu przemian procesów samoorganizacji w społecznościach wiejskich w ostatnim stuleciu. 

Wybrane publikacje: 

 • P. Sobiesiak-Penszko, Edukacja w Warszawie w pierwszym roku reformy systemu oświaty,  ISP, 2018.
 • P. Sobiesiak-Penszko, Relacje społeczne i aktywność obywatelska rodziców z niepełnosprawnościami, [w:] D. Wiszejko-Wierzbicka, M. Racław,  A. Wołowicz-Ruszkowska, Byliśmy jak z kosmosu. Między (nie)wydolnością środowiska a potrzebami rodziców z niepełnosprawności, ISP 2018.
 • P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Pieniądze i polityka na poziomie lokalnych. Raport z monitoringu finansowania wyborów samorządowych 2014, ISP 2016.
 • P. Sobiesiak-Penszko, M. Koziarek, Jak dobrze mieć sąsiada. Od pomocy sąsiedzkiej do sąsiedzkich usług opiekuńczych, ISP, 2016. 
 • P. Sobiesiak-Penszko, (red.), Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi, ISP 2015.
 • P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Wiejskie budżety obywatelskie. Analiza, 4/2014, Instytut Obywatelski.
 • P. Sobiesiak-Penszko (red.), Prawo i partycypacja publiczna. Bilans monitoringu prawa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
 • P. Sobiesiak-Penszko (red.), Prawo i partycypacja publiczna. Bilans monitoringu prawa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • P. Sobiesiak-Penszko, A. Olech, Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Analizy i Opinie, Nr. 3, Warszawa 2012.
 • P. Sobiesiak-Penszko, A. Krajewska, Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem, Analizy i Opinie , Nr.1, Warszawa 2012.
 • P. Sobiesiak-Penszko, F. Pazderski, Wolontariat osób dojrzałych w Polsce - ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2012.
 • P. Sobiesiak, G. Makowski (red.), Prawo i partycypacja publiczna. Bilans monitoringu prawa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, Ukryty potencjał? Trzeci Sektor w starzejącym się społeczeństwie, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, J. Zalewska, Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych, [w:] M. Racław (red.) Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, Aktywni 60+? Wolontariat osób starszych w Polsce, Analizy i Opinie nr 117, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, M. Racław, Społeczności lokalne wobec osób starszych – diagnoza i rekomendacje, Analizy i Opinie nr 118, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak-Penszko, M. Dudkiewicz, Starość w trzecim sektorze: aktywnie, czy opiekuńczo?, Kwartalnik III sektor, Nr 25, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • P. Sobiesiak, Podział postkomunistyczny w Polsce lokalnej – studium przypadku, [w:] Bożena i Arkadiusz Tuziak (red.), Regionalny wymiar procesów transformacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • P. Sobiesiak, Jak zmienić polski system integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych?, [w:] Kwartalnik III Sektor, Nr 16/2009, Instytut Spraw Publicznych.
 • P. Sobiesiak, (Dez)integracja społeczna i (dez)aktywizacja zawodowa osób niepelnosprawnych w małych miastach i na terenach wiejskich, [w:] Kwartalnik III Sektor, Nr 16/2009, Instytut Spraw Publicznych.
 • P. Sobiesiak, B. Gąciarz, E. Giermanowska, U. Kurowska, Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną? Poradnik dla pracodawcy z otwartego rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
   

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter