Klauzula informacyjna RODO

Proszę mieć na uwadze, że:

1.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”). 
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli zamieścić Pani/Pana na liście uczestników wydarzenia.
3.    Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
4.    Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w wydarzeniu ISP , informowania o nim i sprawozdawczości. W przypadku natomiast oznaczenia dodatkowo zgody w polu nr 3, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane także w celu otrzymywania na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy informacji na temat kolejnych wydarzeń organizowanych przez Fundację.
5.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz uzasadniony interes Fundacji jako organizacji pozarządowej, która:     
a)    w ramach realizowanych projektów zobligowana jest do prowadzenia szczegółowej sprawozdawczości z podejmowanych działań;
b)    w ramach realizowanych projektów zobligowana jest do publikowania różnego rodzaju materiałów informacyjno – promocyjnych w związku z podejmowanymi działaniami;
c)    w zakresie, w którym nie wynika to wprost z realizowanych projektów, pragnie informować społeczeństwo o podejmowanych przez siebie działaniach.
6.    Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie: 
a)    podmiotom finansującym projekt, w ramach którego organizowane jest ww. wydarzenie
b)    organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
c)    innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego organizowane jest ww. wydarzenie;
d)    innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do informowania i sprawozdawczości nt projektu, w ramach którego organizowane jest ww. wydarzenie.
7.    Pani/Pana wizerunek bez jednoczesnego ujawniania jakichkolwiek innych Pani/Pana danych osobowych może być ujawniany dla nieograniczonego kręgu osób na:
a)    stronie internetowej Fundacji
b)    profilach Fundacji w mediach społecznościowych
c)    materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących ww. wydarzenia
d)    stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych podmiotów finansujących projekt, w ramach którego realizowane jest ww. wydarzenie
8.    Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres 5 lat.
9.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych
b)    jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
c)    może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
d)    może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
e)    może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją. 
f)    jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
g)    może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
h)    może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
Zapisz się do newslettera
Newsletter