Central Europe Civic Engagement Program

Central Europe Civic Engagement Program (CECEP) to projekt nakierowany na wsparcie zaangażowania obywateli i obywatelek w sprawy publiczne poprzez rzecznictwo w kwestiach istotnych społecznie. Jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu USAID – Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego. Za wdrożenie CECEP odpowiada partnerstwo organizacji, kierowane przez National Demoractic Institute (NDI), którego współpracownikami są DemNet na Węgrzech i Instytut Spraw Publicznych w Polsce.

Wybrane koalicje organizacji obywatelskich działające w Polsce i na Węgrzech otrzymują od nas rozbudowane wsparcie w różnych formach, na które składają się:

Szkolenia ze: 
 • strategicznego planowania działań 
 • komunikacji strategicznej
 • organizowania kampanii rzeczniczych
 • wystąpień publicznych i przed kamerą
 • współpracy, efektywnego działania w zespole i rozwiązywania konfliktów
Mentoring dostosowany do potrzeb poszczególnych koalicji obejmujący:
 • procedury związane z przepływem środków finansowych i zarządzanie koalicją
 • standardy przejrzystości prowadzonych działań
 • zasady komunikacji wewnętrznej
 • prowadzenie komunikacji zewnętrznej i wykorzystanie w niej różnych narzędzi / środków przekazu
 • pracę ze specjalistą od marketingu politycznego
 • wykorzystanie w planowaniu własnej aktywności komunikacyjnej i rzeczniczej danych z badań
Central Europe Civic Forum - co roku organizujemy 3-dniowe spotkanie dla aktywistów i aktywistek obywatelskich z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zajmujących się przejrzystością życia publicznego oraz rzecznictwem publicznym. Wydarzenie odbywa się naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech, a jego program składa się z szeregu praktycznych sesji umożliwiających wymianę doświadczeń i wiedzy między uczestniczącymi osobami.

Badania

Instytut Spraw Publicznych jako podmiot badawczo-analityczny oferuje również w ramach projektu wsparcie oparte na własnym doświadczeniu.

Realizujemy badania jakościowe i ilościowe, które mają dostarczyć wiedzy przydatnej do realizacji działań wspieranych w projekcie.  W pierwszej kolejności ich odbiorcami są wspierane przez nas koalicje organizacji obywatelskich. Grupy te są też włączone w projektowanie badań, by uzyskanie w rezultacie wyniki lepiej odpowiadały na ich potrzeby.

Raporty z badań:

O projekcie

Central Europe Civic Engagement Program (CECEP) to projekt nakierowany na wsparcie zaangażowania obywateli i obywatelek w sprawy publiczne poprzez rzecznictwo w kwestiach istotnych społecznie. Jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu USAID – Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego. Za wdrożenie CECEP odpowiada partnerstwo organizacji, kierowane przez National Demoractic Institute (NDI), którego współpracownikami są DemNet na Węgrzech i Instytut Spraw Publicznych w Polsce.

Więcej informacji: sonia.horonziak@isp.org.pl, filip.pazderski@isp.org.pl.

Wspierane koalicje

Akcja Ratunkowa dla Miast powstała jako organ koordynujący działania organizacji zajmujących się tematami związanymi z rozwojem miast w Polsce. Głównym celem koalicji jest wspieranie wysiłków miast w zakresie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków oraz prowadzenie działań wzmacniających partycypację obywatelską na poziomie lokalnym. Przed wyborami parlamentarnymi i europejskimi Akcja Ratunkowa zaplanowała: koordynację działań mających na celu mobilizację wyborców, w szczególności ludzi młodych; opracowanie katalogu rozwiązań dotyczących palących problemów miejskich; promowanie zaangażowania obywateli w procesy partycypacyjne na poziomie lokalnym, w tym posiedzenia rady miasta i sesje rady dzielnicy.

Koalicja Ratujmy Rzeki - Save the Rivers to ogólnopolska koalicja składająca się z 51 organizacji pozarządowych, 39 członków indywidualnych i czterech partnerów medialnych. Koalicja opowiada się za włączeniem polityk dotyczących ekologicznej renaturyzacji rzek i terenów podmokłych do platform partii politycznych, decyzji politycznych i rozwiązań systemowych przyjmowanych przez administrację publiczną. W ramach CECEP koalicja podjęła działania służące koordynacji między partnerami koalicyjnymi swoich rekomendacji dotyczących Planu Odnowy Społecznej Rzeki Odry. Działania koalicji objęły organizowanie wśród członków badań wspierających wspólny program rzecznictwa oraz działania komunikacyjne i rzecznicze w celu promowania zaleceń. Koalicja organizowała również krajowe i regionalne debaty związane z ochroną rzeki.

Koalicja Łódź Różnorodności powstała z potrzeby wspierania dialogu pomiędzy organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w dialog międzykulturowy i działania antydyskryminacyjne. Koalicja ma na celu wzmocnienie roli mniejszości religijnych, etnicznych i migranckich w kształtowaniu polityki lokalnej. Członkami koalicji są przedstawiciele społeczności muzułmańskiej, romskiej, żydowskiej, ukraińskiej, białoruskiej i innych mniejszości, a także przedstawiciele władz lokalnych i lokalnej policji. W ramach proponowanego projektu Łódź Różnorodności podjęła działania mające na celu opracowanie wspólnego programu rzecznictwa przed wyborami parlamentarnymi, zorganizowała okrągły stół z podmiotami politycznymi w celu uzyskania ich zaangażowania w program rzecznictwa oraz monitorowała zaangażowanie polityków w realizację propozycji politycznych. 

Nasz Rzecznik to koalicja 130 organizacji, aktywistów i naukowców działających na rzecz utrzymania niezależności urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach Naszego Rzecznika działa dziesięć grup roboczych, które identyfikują i opracowują rozwiązania pilnych problemów w obszarze praw obywatelskich oraz przedstawiają rekomendacje dla biura Rzecznika Praw Obywatelskich i innych instytucji publicznych, takich jak Rzecznik Praw Pacjenta. Koalicja organizuje również wspólne działania rzecznicze i edukacyjne oraz promuje włączenie osób zagrożonych wykluczeniem, takich jak osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, jako rzeczników zmian społecznych. W projekcie CECEP Nasz Rzecznik zorganizował debatę przedwyborczą z kandydatami w wyborach parlamentarnych, przedstawił kandydatom ujednolicony zestaw postulatów oraz zorganizował pięć spotkań powyborczych w pięciu polskich miastach, aby zaangażować polityków w realizację zobowiązań podjętych w okresie wyborczym. 

SOS dla Edukacji to platforma zrzeszająca 60 organizacji społeczeństwa obywatelskiego wraz z nauczycielami i decydentami w celu koordynowania reformy edukacji na szczeblu krajowym i lokalnym. Przed wyborami parlamentarnymi SOS dla Edukacji prowadził działania rzecznicze, domagając się od polityków przyjęcia w swoich programach rozwiązań politycznych zaproponowanych w Pakcie dla Edukacji i podjęcia publicznych zobowiązań do przyspieszenia reformy edukacji w rządzie. SOS dla Edukacji zaplanował przeszkolenie do 80 osób z organizacji członkowskich w zakresie metod rzecznictwa i zorganizował pięć lokalnych debat z udziałem polityków i naukowców.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter