Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 1/05/2019 pt. „Produkcja publikacji obejmująca skład komputerowy i wydruk”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
I.    Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 1/05/2019 pt. „Produkcja publikacji obejmująca skład komputerowy i wydruk” w ramach projektu nr 1/2015/SA-FAMI „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
 
II.    DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa organizacji: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Adres: ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa
Tel: (48-22) 556 42 61
E-mail: isp@isp.org.pl 
 
III.    KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)
 
•    Dyspozycyjność i gotowość oraz posiadanie zasobów koniecznych do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją i harmonogramem.
 
IV.    KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny)
 
Doświadczenie w produkcji publikacji (składzie komputerowym i druku) książek naukowych w języku angielskim

Doświadczenie będzie oceniane według punktacji zawartej w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 oraz na podstawie przedstawionych rekomendacji (szczegóły w załączniku 1)

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie publikacji naukowej w języku angielskim, obejmujące skład komputerowy i wydruk, zgodnie z poniższą specyfikacją oraz harmonogramem.

Dane techniczne publikacji:
•    Format: A4.  
•    Objętość: 150 stron
•    Nakład: 800 egzemplarzy
•    Okładka: druk 4+0, karton 275g, folia mat
•    Środki: druk 4+4, offset 90g. 
•    Skład i łamanie publikacji według przekazanej makiety w formacie indd.
•    Publikacja zawiera około 100 wykresów, które należy przygotować według makiety przekazanej w formacie eps
•    Plik z okładką do druku dostarczy zamawiający w formacie pdf
•    Publikacja posiada nr ISBN
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zlecanych stron o maksymalnie 50%. Jeśli objętość publikacji będzie różnić się od 150 stron, cena którą zapłaci zamawiający za jeden egzemplarz zostanie obliczona proporcjonalnie przez obliczenie kosztu produkcji 1 strony w przestawionej ofercie a następnie pomnożenie tego kosztu przez faktyczną liczbę stron w jednym egzemplarzu.
Podmiot realizujący zamówienie będzie korzystać z własnego sprzętu i oprogramowania w celu realizacji zamówienia oraz złoży zrealizowane zamówienie (gotowe egzemplarze publikacji) w siedzibie zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia:
•    21 maja – przekazanie materiałów do składu przez zamawiającego
•    24 maja – przekazanie zamawiającemu złożonego tekstu przez wykonawcę do korekty poskładowej
•    28 maja – przekazanie tekstu wykonawcy z naniesioną korektą poskładową
•    30 maja – przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę tekstu z naniesioną korektą poskładową
•    03 czerwca – przekazanie wykonawcy przez zamawiającego ostatnich poprawek do tekstu
•    05 czerwca – przekazanie zamawiającemu tekstu z naniesionymi ostatecznymi poprawkami 
•    07 czerwca – akceptacja do druku
•    13 czerwca – przekazanie pierwszej partii minimum 100 gotowych wydrukowanych egzemplarzy 
•    28 czerwca – przekazanie pozostałej partii wydrukowanych egzemplarzy.
 
V.    KRYTERIA PRESELEKCJI
 
Nie dotyczy
 
VI.    KRYTERIA OCENY OFERT
 
1.    Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie III – warunek bezwzględny.
2.    Cena (50 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1)
3.    Doświadczenie (50 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 oraz na podstawie załączonych rekomendacji – szczegóły w załącznikach nr 1)
 
VII.    TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów)
 
1.    Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego, zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu oraz z dokumentami wskazanymi w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1, do pobrania pod linkiem podanym poniżej, na końcu ogłoszenia;
2.    W przypadku posiadania doświadczenia w produkcji publikacji w języku angielskim należy do oferty dołączyć rekomendacje spełniające wymagania zawarte w Formularzu ofertowym).  
3.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
4.    Oferta musi być czytelna;
5.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 maja 2019 do godz. 23:59, w formie skanu lub fotografii pocztą elektroniczną na adres  isp@isp.org.pl
6.    Zamawiający odrzuci ofertę:
o    złożoną po terminie;
o    złożoną przez osobę podmiot niespełniający kwalifikacji wymaganych;
o    niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
o    zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
o    jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
Podmioty składające oferty ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 
VIII.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
 
Zostanie wybrana jedna najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie wybrana ta oferta. W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie punktów wygra ta oferta, która zdobyła najwięcej punktów w kryterium „Doświadczenie”. Jeśli to nie zróżnicuje ofert wtedy wygra oferta najtańsza. Jeśli to nie zróżnicuje ofert, podmioty, które złożyły równoważne oferty, zostaną poproszone o przedstawienie wyprodukowanej przez siebie publikacji. Jakość produkcji (składu i wydruku) zostanie oceniona komisyjnie. W takiej sytuacji wygra podmiot, który wyprodukował wyżej ocenioną publikację. 
 
IX.    DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
 
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Renaud, tel. (48-22) 556 42 61 e-mail: isp@isp.org.pl
 
X.    DODATKOWE INFORMACJE
 
1.    Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z firmą wykonującą zamówienie, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby stron).
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
o    nie zostanie złożona żadna oferta;
o    procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
3.    Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi zobowiązania Fundacji Instytut Spraw Publicznych do zawarcia umowy.
4.    Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy POBIERZ (FORMAT .docx)  
 
XI.    INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
 
Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem poniższych oświadczeń:

1.    Zgodnie z art. 4 ust. 11 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Formularzu ofertowym oraz załączanych dokumentach, przez Fundację Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 w celach związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1/05/2019.
2.    Oświadczam, iż mam na uwadze, że:
a)    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”). 
b)    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będzie można rozpatrzyć oferty.
c)    Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
d)    Moje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1/05/2019, sprawozdawczości, audytu i kontroli projektu nr 1/2015/SA-FAMI. 
e)    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz uzasadniony interes Fundacji jako organizacji pozarządowej, która:     
•    w ramach realizowanych projektów zobligowana jest do prowadzenia szczegółowej sprawozdawczości z podejmowanych działań oraz podlega audytom oraz kontrolom w ramach projektu nr 1/2015/SA-FAMI, na potrzeby których zobligowana jest do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany w umowie grantowej – w konsekwencji dane będą przetwarzane również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
f)    Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie: 
•    podmiotom finansującym projekt, w ramach którego organizowane jest ww. postępowanie
•    organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
•    innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego organizowane jest ww. postępowanie;
•    innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do informowania i sprawozdawczości nt projektu, w ramach którego organizowane jest ww. postępowanie.
g)    Moje dane osobowe, będą przetwarzane przez Fundację przez okres 6 lat od zatwierdzenia raportu końcowego projektu 1/2015/SA-FAMI, zgodnie z umową z grantodawcą.
h)    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują mi następujące prawa:
•    mogę uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych
•    jeżeli uważam, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mogę domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
•    mogę zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
•    mogę poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
•    mogę sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z moją sytuacją. 
•    jeżeli została przeze mnie wyrażona zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych, mogę wycofać zgodę w dowolnym czasie.
•    mogę złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
•    mogę żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
i)    moje dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
j)    moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 
Osoba prowadząca procedurę w imieniu zamawiającego: Danuta Pławecka

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter