Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 1/03/2020 pt. „Redakcja językowa i korekta publikacji w języku angielskim (proofreading)”
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 1/03/2020 pt. „Redakcja językowa i korekta publikacji w języku angielskim (proofreading)”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I.    Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 1/03/2020 pt. „Redakcja językowa i korekta publikacji w języku angielskim (proofreading)” w ramach projektu nr 1/2015/SA-FAMI „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

II.    DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa organizacji: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Adres: ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa
Tel: (48-22) 556 42 61
E-mail: isp@isp.org.pl 

III.    KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)
o    Dyspozycyjność i gotowość do realizacji zamówienia w dniach 11 marca - 1 kwietnia (około 65 % treści do opracowania) oraz 6 kwietnia-20 kwietnia (35% treści do opracowania)
o    Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym redakcję i korektę językową publikacji dotyczących migracji, uchodźstwa oraz polityk integracyjnych w Unii Europejskiej

IV.    KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny)
Doświadczenie w zakresie korekty i redakcji językowej (proofreading) publikacji w języku angielskim dotyczących:

o    tematów innych niż Unia Europejska, migracje i/lub uchodźstwo w Unii Europejskiej
o    Unii Europejskiej
o    migracji i/lub uchodźstwa w Unii Europejskiej
Doświadczenie będzie oceniane według punktacji zawartej w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 oraz na podstawie Listy publikacji – załącznik nr 2 wraz z dowodami (szczegóły w załączniku nr 1 oraz 2)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie korekty oraz redakcji językowej tekstu w języku angielskim. Tekst zawiera słownictwo specjalistyczne z następujących obszarów tematycznych:
- statystyka
- migracje i uchodźstwo (formy ochrony, prawo pobytu, łączenie rodzin, obywatelstwo)
- polityki integracyjne
- mieszkalnictwo
- edukacja
- rynek pracy (zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe, dostęp do rynku pracy)
- służba zdrowia
- zabezpieczenie społeczne (ubezpieczenia i świadczenia społeczne)
- relacje międzygrupowe i komunikacja międzykulturowa
- nauczanie języków krajów przyjmujących i orientacja kulturowa , 
Przewidywana liczba stron tekstu: 100 (przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej liczby stron tekstu, jak również zwiększenia liczby stron tekstu maksymalnie o 50%)
Za stronę tekstu przyjmuje się 1800 znaków (ze spacjami włącznie)
Wykresy oraz inne grafiki są rozliczane na takich samych zasadach - liczona jest liczba znaków znajdująca się w opisach elementów graficznych.
Osoba lub podmiot realizujący zamówienie będą korzystać z własnego sprzętu i oprogramowania w celu realizacji zamówienia. Zlecenie ma być wykonywane zdalnie, poza siedzibą zamawiającego. 

V.    KRYTERIA PRESELEKCJI
Nie dotyczy

VI.    KRYTERIA OCENY OFERT
1.    Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie III – warunek bezwzględny.
2.    Cena (25 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1)
3.    Doświadczenie (75 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 oraz na podstawie Listy publikacji – załącznik nr 2 i przedstawionych dowodów – szczegóły w załącznikach nr 1 i 2)

VII.    TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów)
1.    Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego, zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu oraz z dokumentami wskazanymi w Formularzu ofertowym - załączniku nr 1, do pobrania pod linkiem podanym poniżej, na końcu ogłoszenia;
2.    W przypadku posiadania doświadczenia w zakresie redakcji i korekty językowej publikacji w języku angielskim (proofreading) należy do oferty dołączyć Listę publikacji – załącznik nr 2 do pobrania pod linkiem podanym poniżej, na końcu ogłoszenia  (brane będą pod uwagę tylko te publikacje, które zawierają informację wskazująca, że dana osoba lub podmiot wykonały redakcję i korektę językową (proofreading) i zostały na to przedstawione dowody wskazane w załącznikach 1 i 2).  
3.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
4.    Oferta musi być czytelna;
5.    Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09 marca 2020 do godz. 23:59, w formie skanu lub fotografii pocztą elektroniczną na adres  isp@isp.org.pl;
6.    Zamawiający odrzuci ofertę:
o    złożoną po terminie;
o    złożoną przez osobę niespełniającą lub podmiot niespełniający kwalifikacji wymaganych;
o    niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
o    zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
o    jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
Osoby lub podmioty składające oferty ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VIII.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Zostanie wybrana jedna najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie wybrana ta oferta. W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie punktów wygra ta oferta, która zdobyła w sumie najwięcej punktów za kryteria „Doświadczenie”. Jeśli to nie zróżnicuje ofert wtedy wygra oferta, która zdobyła najwięcej punktów w kategorii „Doświadczenie w korekcie i redakcji językowej (proofreading) publikacji w języku angielskim dotyczących migracji i/lub uchodźstwa w Unii Europejskiej”. Jeśli to nie zróżnicuje ofert wtedy wygra oferta, która zdobyła najwięcej punktów w kategorii „Doświadczenie w korekcie i redakcji językowej (proofreading) publikacji w języku angielskim dotyczących Unii Europejskiej”. Jeśli to nie zróżnicuje ofert wtedy wygra która zdobyła najwięcej punktów w kategorii „Doświadczenie w korekcie i redakcji językowej (proofreading) publikacji w języku angielskim dotyczącym tematów innych niż Unia Europejska, migracje i/lub uchodźstwo w Unii Europejskiej”. Jeśli to nie zróżnicuje ofert wtedy wygra oferta najtańsza. Jeśli to nie zróżnicuje ofert, osoby/firmy, które złożyły równoważne oferty, zostaną poproszone o dokonanie korekty i redakcji językowej (proofreadingu) próbki tekstu w języku angielskim. Jakość korekty i redakcji językowej (proofreadingu) zostanie oceniona komisyjnie. W takiej sytuacji wygra osoba / firma, która, która wykonała wyżej ocenioną korektę i redakcję językową (proofreading). 

IX.    DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Renaud, tel. (48-22) 556 42 61 e-mail: isp@isp.org.pl


X.    DODATKOWE INFORMACJE
1.    Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z osobą lub firmą wykonującą zamówienie, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
o    nie zostanie złożona żadna oferta;
o    procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
3.    Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi zobowiązania Fundacji Instytut Spraw Publicznych do zawarcia umowy.
4.    Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  - POBIERZ (format .docx)  
- Załącznik nr 2 - Lista publikacji - POBIERZ (format .docx) 


XI.    INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem poniższych oświadczeń:

1.    Zgodnie z art. 4 ust. 11 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Formularzu ofertowym oraz załączanych dokumentach, przez Fundację Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 w celach związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 2/04/2019.
2.    Oświadczam, iż mam na uwadze, że:
a)    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”). 
b)    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będzie można rozpatrzyć oferty.
c)    Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
d)    Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1/03/2020, sprawozdawczości, audytu i kontroli projektu nr 1/2015/SA-FAMI. 
e)    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana/Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz uzasadniony interes Fundacji jako organizacji pozarządowej, która:     
•    w ramach realizowanych projektów zobligowana jest do prowadzenia szczegółowej sprawozdawczości z podejmowanych działań oraz podlega audytom oraz kontrolom w ramach projektu nr 1/2015/SA-FAMI, na potrzeby których zobligowana jest do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany w umowie grantowej – w konsekwencji dane będą przetwarzane również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
f)    Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie: 
•    podmiotom finansującym projekt, w ramach którego organizowane jest ww. postępowanie
•    organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
•    innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego organizowane jest ww. postępowanie;
•    innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do informowania i sprawozdawczości nt. projektu, w ramach którego organizowane jest ww. postępowanie.
g)    Pani/Pana/Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez Fundację przez okres 6 lat od zatwierdzenia raportu końcowego projektu 1/2015/SA-FAMI, zgodnie z umową z grantodawcą.
h)    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu/Państwu następujące prawa:
•    może Pan/Pani lub możecie Państwo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych
•    jeżeli uważa Pan/Pani lub uważacie Państwo, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani lub możecie Państwo domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
•    może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
•    może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
•    może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją. 
•    jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
•    może Pani/Pan lub możecie Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
•    może Pani/Pan lub możecie Państwo żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
i)    Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
j)    Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Osoba prowadząca procedurę w imieniu zamawiającego: Danuta Pławecka

 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter