Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Sprawozdanie z konferencji: Lobbing w samorządzie województwa. Szanse, zagrożenia, perspektywy regulacji


17 grudnia 2010 w Atrium Center w Warszawie odbyła się konferencja będąca podsumowaniem projektu „Ujawnianie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego.” Jego celem było określenie, kto jest najczęstszym adresatem działań lobbingowych w samorządzie wojewódzkim i jakie podmioty wywierają wpływ na władze regionalne, a także zidentyfikowanie obszarów, w których lobbing pojawia się najczęściej oraz sposobów wywierania wpływu na decyzje podejmowane przez samorząd regionalny. Na konferencji zostały przedstawione wyniki badań prowadzonych przez Instytutu Spraw Publicznych w latach 2009 – 2010 we wszystkich polskich województwach. Dzięki sieci doświadczonych badaczy udało się zebrać bogaty materiał, który został następnie przeanalizowany przez ekspertów  ISP. Wyniki tej pracy zostały upublicznione w formie raportu „Lobbing w samorządzie województwa”. Prezentacji publikacji na konferencji dokonał jej redaktor - dr. Grzegorz Makowski.  Podkreślił on istotną rolę, jaką w procesie lobbingu na poziomie województwa odgrywają reprezentanci niższych szczebli samorządu, a także wskazał na różnorodność obszarów, w których dochodzi do działań lobbingowych.

Po prezentacji wyników badań uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania opinii na temat lobbingu samorządowego z ust osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proces – przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także reprezentantów samorządu. Podczas panelu moderowanego przez ekspertkę ISP, a jednocześnie kierownika zespołu ds. rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS – dr Agnieszkę Rymszę dyskutowano na temat warunków prowadzenia działalności lobbingowej i sposobu postrzegania rzecznictwa w samorządach wojewódzkich.

Konferencję zamknął panel dotyczący perspektyw regulacji lobbingu w Polsce moderowany przez kierownika Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych ISP – dr. Jarosława Zbieranka. Wśród panelistów znaleźli się między innymi przedstawicielka Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  - pani Dorota Rosińska oraz przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP – minister Olgierd Dziekoński. Dyskusja koncentrowała się wokół możliwych sposobów regulacji lobbingu i wzorców, z jakich Polska powinna korzystać w tym zakresie. Dzięki wystąpieniu dr. Marcina M. Wiszowatego uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z różnymi modelami regulowania działalności lobbingowej na świecie.

Ważną rolę podczas konferencji odgrywały wypowiedzi uczestników z sali, którzy komentowali wyniki badań z perspektywy własnych doświadczeń: radnych samorządu wojewódzkiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także ludzi nauki. Konferencja była doskonałym polem do wymiany doświadczeń teoretyków i praktyków lobbingu. Wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu zapraszamy do lektury zarówno raportu z badań i monitoringu,  jak i podręcznika dobrych praktyk dla lobbystów oraz adresatów lobbingu w samorządzie województwa.

Zdjęcia z konferencji >>>

Zapisz się do newslettera
Newsletter