Spotkanie SPLIN
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Spotkanie SPLIN


Wspólne działania partnerów społecznych i instytucji publicznych (np.: inspekcji pracy) we wdrażaniu rozwiązań przeciwdziałających naruszaniu praw pracowniczych jest nowym i rzadkim jeszcze w Europie podejściem do eliminacji niepożądanych praktyk na rynku pracy.


Kolejnym krokiem w międzynarodowym projekcie SPLIN było zaprezentowanie wyników badań porównawczych w zakresie wspólnych działań wdrożeniowych w sektorze budownictwa i transportu morskiego mających na celu wyeliminowanie niepożądanych praktyk na rynku pracy. Przedstawiciele ośrodków badawczych z Austrii, Finlandii, Hiszpanii i Polski dyskutowali pierwsze wnioski. Raport zostanie opublikowany jesienią. 
Podczas spotkania opracowana została także koncepcja warsztatów mających na celu transmisję doświadczeń w sektorze budownictwa na inne sektory w krajach partnerskich. Warsztaty te będą stwarzać szansę na pogłębioną dyskusję i wymianę doświadczeń / dobrych praktyk między uczestnikami analizowanych w badaniu inicjatyw partnerów społecznych, a zainteresowanymi przedstawicielami innego sektora w danym kraju. 

W Polsce badanie dotyczyło trzech umów zawartych między pracodawcami i związkami, a także wspieranych przez Państwową Inspekcję Pracy:
•    Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (2010), 
•    Porozumienie w sprawie stawki minimalnej w budownictwie (2014, corocznie aktualizowane), 
•    Porozumienie na Rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi (2017)

Warsztat wymiany doświadczeń zostanie zorganizowany w celu transmisji rozwiązań do sektora produkcji drzewnej, który charakteryzuje się podobnymi cechami: wysoki udział wypadków przy pracy, nadużywanie samozatrudnienia i umów cywilnoprawnych, duży udział zatrudnienia pracowników migranckich. Warsztaty planowane są na wczesną jesień (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli). 

W spotkaniu wziął udział zespół projektowy w składzie Małgorzata Koziarek, Dominik Owczarek, Barbara Surdykowska.

Więcej o projekcie: https://www.isp.org.pl/pl/projekty/splin


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“ (VP/2018/004).
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter