Spotkanie Koalicji Krajowej NIEM w Warszawie, 10.05.2018r.
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Spotkanie Koalicji Krajowej NIEM w Warszawie, 10.05.2018r.


 Nie da się kształtować polityk publicznych bez wiarygodnych danych i wiedzy – o tych  i o innych kwestiach rozmawialiśmy podczas spotkania z przedstawicielami administracji publicznej. Wydarzenie odbyło się w ramach Koalicji Krajowej w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej” (NIEM), podczas którego pracownicy ISP zaprezentowali dotychczasowy dorobek projektu.  Spotkanie zostało zorganizowane 10 maja 2018 roku w siedzibie UNHCR w Warszawie, partnera strategicznego projektu.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podczas spotkania Katarzyna Oyrzanowska z UNHCR opowiedziała o genezie projektu NIEM. Projekt wyrasta z założenia, że kształtowanie polityki migracyjnej i integracyjnej powinno odbywać się w oparciu o zdiagnozowane realne potrzeby. Pięć lat temu w państwach Europy Wschodniej realizowany był projekt pilotażowy, w ramach którego powstał raport uwzględniający 120 wskaźników istotnych dla integracji beneficjentów i beneficjentek ochrony międzynarodowej. Paulina Babis z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, partnera strategicznego w projekcie NIEM dodała, że projekt pilotażowy okazał się użyteczny dla MRPiPS, gdyż wskazał m.in. na luki w przepisach (np. w przypadku procedury łączenia rodzin członkowie rodzin cudzoziemców nie mieli dostępu do Indywidualnych Programów Integracyjnych, co zostało zmienione. Katarzyna Oyrzanowska zaznaczyła, że trudno kształtować racjonalną politykę bez odpowiednich danych. Wniosek ten stanowił bezpośredni powód, dla którego zdecydowano się na kontynuację i pogłębienie badania pilotażowego w ramach projektu NIEM i opracowanie narzędzie do ewaluacji polityk integracyjnych w odniesieniu do beneficjentów ochrony międzynarodowej.

W odniesieniu do działań rzeczniczych Agnieszka Kulesa z ISP podkreśliła znaczenie działania Koalicji Krajowej. W skład koalicji wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, beneficjenci i beneficjentki ochrony międzynarodowej, środowisko akademickie oraz przedstawiciele administracji publicznej. Zaangażowanie tych ostatnich jest kluczowe dla powodzenia projektu i dla jego długofalowych rezultatów. Jednocześnie, jest to grupa, która będzie mogła korzystać wyników projektu w swojej dalszej pracy, posiadając dostęp do rzetelnych danych i opierając na ich podstawie swoje dalsze działania. Rolą koalicji jest upowszechnianie rezultatów projektu, w tym informacji o możliwości korzystania z opracowywanego narzędzia i budowanie szerokiego poparcia dla jego wykorzystania, zacieśnienie współpracy międzysektorowej na rzecz wspólnego celu integracyjnego, dyskusja oraz konsultowanie dalszych etapów realizacji projektu.

Piotr Kaźmierkiewicz, ekspert ISP, przedstawił koncepcję współpracy realizatorów projektu z przedstawicielami administracji publicznej w ramach Krajowej Koalicji. Podkreślił, że aktualne braki w polityce integracyjnej stwarzają szansę, żeby wypracować kompleksową politykę, w oparciu o wiedzę która zostanie zdobyta m. in. w ramach tego projektu. Ważne, żeby w tym procesie uczestniczyły nie tylko odpowiedzialne za politykę migracyjną i integracyjną MRPiPS oraz MSWiA, ale też pozostałe urzędy.

Spotkanie zaowocowało ciekawą dyskusją, podczas której przedstawiciele administracji zwrócili uwagę na potrzebę podjęcia pracy ze społeczeństwem przyjmującym. Pojawiły się także propozycje, by pokazywać obszary sukcesów w integracji migrantów oraz debatować na temat konkretnych rozwiązań. 
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter