Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Seminarium ISP: „Prawo cudzoziemca do życia rodzinnego w Polsce – instytucja łączenia rodzin w praktyce”, 12 sierpnia 2013 r.


Decyzja o emigracji jest zawsze trudna. Wielu pracujących w Polsce cudzoziemców z dala od swych bliskich niekiedy postanawia sprowadzić ich do naszego kraju. Na jakie bariery napotykają? Z czym musza się zmierzyć? Na te i inne pytania odpowiedzieliśmy podczas seminarium ISP i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, 12 sierpnia br.

Seminarium zgromadziło głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych i organów administracji publicznej, jak również samych cudzoziemców. Pierwsza część spotkania poprowadzona przez Karolinę Grot z Instytutu Spraw Publicznych  miała na celu przybliżenie uczestnikom instytucji łączenia rodzin zarówno z perspektywy prawnej, jak i społecznej. 

Jako pierwsza głos zabrała Patrycja Mickiewicz ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP), podkreślając fakt, że mimo niedawnych zmian w polskim prawodawstwie w tym obszarze, dla wielu cudzoziemców przebywających na terytorium RP spełnienie wymogów umożliwiających skorzystanie z prawa do łączenia rodzin jest wciąż bardzo trudne. Tym, co potencjalnie może zmniejszyć negatywne skutki czy też luki w obecnie panującym porządku prawnym są - zdaniem ekspertki – zapisy w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach.

 
 
Pierwsze wystąpienie dopełniła prezentacja dr Hanny Bojar, adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, która zwróciła uwagę na społeczny aspekt instytucji łączenia rodzin. Podkreślając wagę znaczenia sieci migracyjnych w tym kontekście, zaakcentowała kluczową rolę rodziny w procesie podejmowania różnych ważnych decyzji życiowych przez migrantów.
 
Kolejną część seminarium poprowadzoną przez Prezesa SIP dr Witolda Klausa otworzyło wystąpienie Małgorzaty Wojciechowskiej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe prelegentki, Ewa Ostaszewska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Ksenia Naranovich z Fundacji Rozwoju „Oprócz Granic” przedstawiły m.in.  przykładowe problemy cudzoziemców, z jakimi muszą się zmierzyć decydując się na sprowadzenie członków swoich rodzin do Polski.
 
Jeden z wątków, które dominowały podczas dyskusji dotyczył często pojawiającego kontrargumentu dla liberalizacji przepisów w tym obszarze, czyli nadużyć prawa ze strony cudzoziemców decydujących się na fikcyjne małżeństwa z Polakami w celu legalizacji ich pobytu w Polsce.
 
Wśród rekomendacji kończących spotkanie znalazła się m.in. potrzeba zintensyfikowania współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym i samymi cudzoziemcami, by ułatwić im osiedlania się w naszym kraju i korzystania z prawa do życia rodzinnego. Za drugą ważną rekomendację uznać można potrzebę włączenia kwestii związanych z funkcjonowaniem rodziny cudzoziemskiej w Polsce do listy priorytetów kształtującej się polskiej polityki integracyjnej. 


Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej w ramach projektu „Migration to the Centre” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i Funduszu Wyszehradzkiego.
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter