Rekrutujemy! Specjalista/specjalistka ds. finansów w międzynarodowym projekcie dotyczącym migracji (NIEM)
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Rekrutujemy! Specjalista/specjalistka ds. finansów w międzynarodowym projekcie dotyczącym migracji (NIEM)


 Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. finansów w międzynarodowym unijnym projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (NIEM)”.

Specjalista/specjalistka ds. finansów dołączy do zespołu projektu „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. NIEM realizowany jest od 2016 roku w 15 krajach Unii Europejskiej. ISP jest liderem projektu. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu.

Specjalista/specjalistka ds. finansów będzie uczestniczyć w finansowym zamknięciu i rozliczeniu projektu NIEM do końca roku. Zadania będą realizowane w oparciu o przyjęte i wdrożone  dla projektu procedury, tryb i praktyki obsługi finansowej oraz współpracy z partnerami, jak i instytucją grantową.

Do zadań osoby na w/w stanowisku należały będą w szczególności:
 • Sporządzenie i rozliczenie 2 kwartalnych raportów finansowych w oparciu o przyjęte procedury i dokumentację przekazaną przez międzynarodowych partnerów projektu i księgowość ISP;
 • Sporządzenie końcowego sprawozdania finansowego z realizacji projektu (za ostatni kwartał) i przeprowadzenie ostatecznego rozliczenia projektu;
 • Nadzór nad bieżącym wykonaniem budżetu projektu i monitorowanie zgodnego z budżetem wydatkowania środków;
 • Dbałość o prawidłowość kwestii finansowych projektu w kontekście wymagań i procedur stawianych przez grantodawców (na podstawie odpowiednich podręczników i dokumentów);
 • Wsparcie zespołu projektowego w trakcie audytów i kontroli finansowych w projekcie;
 • Udział w roboczych spotkaniach zespołu ISP zaangażowanego w realizację projektu ;
 • Bieżąca komunikacja z międzynarodowymi partnerami projektu (jęz. angielski) oraz operatorem grantu (jęz. polski).
Zadania będą realizowane we współpracy z zespołem księgowych ISP, osobą koordynującą projektem oraz międzynarodowymi partnerami. Zakres zadań może być dostosowany do tygodniowego czasu zaangażowania.

Co oferujemy?
 • Elastyczną formułę zatrudnienia: umowa o pracę o pracę, umowa zlecenie lub współpraca B2B w wymiarze co najmniej 20 godz./tyg.  od zaraz  do 31.12.2022 r.
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Wsparcie zespołu w realizacji zadań
 • Hybrydowy tryb pracy w zależności od zadań
 • Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji i zaangażowania czasowego
   
Czego oczekujemy?  
 • Doświadczenia w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych –preferowane środki UE i projekty partnerskie
 • Znajomości środowiska Windows, MS Office, w szczególności programu Excel
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie
 • Rzetelności i skrupulatności

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie do 26 stycznia 2022 r. CV i listu motywacyjnego na adres:
isp@isp.org.pl.

Oba dokumenty powinny być sformułowane w języku angielskim.
Mail powinien być zatytułowany „NIEM – rekrutacja”. W treści należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie ryczałtowe brutto za pracę na pełen etat oraz preferowany wymiar etatu.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
 • złożone po terminie;
 • niezgodne z treścią zapytania ofertowego;
 • jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne on-line. Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 27-29 stycznia 2022 r.
                                
KLAUZULA INFORMACYJNA

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Specjalista/tka ds. finansów w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”.
 3. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie:
 7. podmiotom finansującym projekt, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko
 8. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 9. innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko.
 1. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko, tj. do dnia 30.06.2027 r.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
 2. jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 3. może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją.
 6. jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 7. może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
 8. może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.

 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Seria podkastów Inspirator wyborczy. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter