Rekrutujemy- Poszukujemy Koordynatora/Koordynatorki Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Rekrutujemy- Poszukujemy Koordynatora/Koordynatorki Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej


W ISP powstało Centrum  Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej (CKiKP), którego celem jest edukacja społeczeństwa poprzez badania, debaty i publikacje. Centrum ma wspierać i wzmacniać  społeczeństwo obywatelskie w działaniach zmierzających do odbudowy państwa prawa w Polsce.

 Do zadań osoby na stanowisku Koordynatora/ki należało będzie w szczególności:
   
 • Kierowanie działaniami CKiKP, w tym przygotowanie we współpracy z Komitetem Sterującym Centrum, programu działania Centrum oraz jego realizacja
 • Rozbudowa sieci kontaktów CKiKP z organizacjami społecznymi, grupami nieformalnymi oraz instytucjami administracji publicznej z różnych części kraju, zajmującymi się tematyką znajdującą się w kompetencjach Centrum
 • Organizacja wydarzeń: debat, seminariów i konferencji w ramach programu Centrum
 • Redakcja oraz nadzór nad procesem wydawniczym publikacji Centrum, książek, ekspertyz i policy papers
 • Prezentowanie i promocja rezultatów działań Centrum podczas wydarzeń oraz w mediach, w tym opracowanie wsadu merytorycznego do wykorzystania w mediach społecznościowych,
 • Opracowywanie tekstów informacyjnych na temat prowadzonych w projekcie działań do wykorzystania w różnych kanałach informacyjnych ISP,
 • Współpraca z zespołem ISP w zakresie pozyskiwania finansowania na kontynuowanie/rozszerzenie działań CKiKP
 • Współpraca z Działem księgowości ISP w ramach sprawozdawczości i rozliczenia projektów realizowanych w ramach CKiKP
 • Udział w innych bieżących działaniach ISP zbieżnych z obszarem zainteresowania CKiKP

 Oczekiwania wobec kandydata/kandydatki obejmują:
 
 • Wyższe wykształcenie w obszarze prawa, politologii lub podobnych kierunków; dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia pracy akademickiej i/lub posiadanie tytułu naukowego
 •  Wiedza z zakresu konstytucjonalizmu i funkcjonowania rządów prawa w Polsce i w Europie, poparta publikacjami w tej dziedzinie 
 • Wiedza na temat organizacji obywatelskich oraz ich koalicji działających na rzecz wzmocnienia rządów prawa w Polsce
 • Zainteresowanie sprawami politycznymi w kraju oraz za granicą
 • Posiadanie rozbudowanych umiejętności interpersonalnych, w tym w szczególności związane z budowaniem kontaktu w środowisku osób zajmujących się konkretną tematyką
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym w mowie i piśmie (doświadczenie w pisaniu tekstów po angielsku będzie dodatkowym atutem)

Co oferujemy?
 • Umowę o pracę w wymiarze około ½ czasu pracy od czerwca br (czas rozpoczęcia współpracy może podlegać dalszym ustaleniom),
 • Hybrydowy tryb pracy (praca w biurze łączona z pracą zdalną),
 • Pracę w międzynarodowym środowisku oraz w dynamicznym niezależnym instytucie badawczym z zaangażowanym i doświadczonym zespołem,
 • Wynagrodzenie w przedziale 4000-5000zł brutto w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO:

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie do 5 lipca 2023 r. CV i listu motywacyjnego na adres: isp@isp.org.pl. 

Mail powinien być zatytułowany „CKiKP – rekrutacja”. 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne w formie stacjonarnej lub on-line. Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 10-14 lipca 2023.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”). 
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: koordynator /koordynatorka Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej
 3. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych,
b)    jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych,
c)    może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo,
d)    może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
e)    może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją, 
f)    jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie,
g)    może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru,
h)    może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych .
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter