Rekrutujemy! Analityk/koordynator, Analityczka/koordynatorka w Programie Polityki Społecznej
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Rekrutujemy! Analityk/koordynator, Analityczka/koordynatorka w Programie Polityki Społecznej


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: analityk/koordynator, analityczka/koordynatorka w Programie Polityki Społecznej.

Program Polityki Społecznej realizuje obecnie szereg międzynarodowych projektów badawczych dotyczących dialogu społecznego i zbiorowych stosunków pracy, które mają na celu analizę sektorowych zagadnień jak cyfryzacja i automatyzacja pracy, praca zdalna, praca platformowa, rozwój usług e-commerce, sprawiedliwa transformacja, europejskie rady zakładowe, udział pracowników w zarządzaniu, etc.  Rolą ISP jest reprezentowanie klastra Europy Środkowo-Wschodniej w tych partnerstwach badawczych poprzez opracowanie krajowych raportów i udział w porównawczej analizie prowadzonej w poszczególnych partnerstwach.


Poszukiwana osoba włączona zostanie w działania Programu Polityki Społecznej w charakterze analityka / analityczki z elementami zadań koordynacyjnych (zarządzanie projektami spoczywać będzie głównie na dyrektorze Programu) przy realizacji trzech projektów. Dobór projektów uzależniony będzie od profilu specjalizacji i zainteresowań kandydata /kandydatki.

Do zadań osoby na w/w stanowisku należały będą w szczególności:

 
 • Prowadzenie badań jakościowych - głównie przy wykorzystaniu standardowych narzędzi badań społecznych (wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe) – z przedstawicielami pracowników i związków zawodowych, pracodawców i organizacji pracodawców, instytucji publicznych, ekspertów, etc.
 • Opracowanie badawczych raportów krajowych w języku angielskim zgodnie z metodologią przyjętą w danym partnerstwie i innych materiałów w projekcie np.: newslettery, policy briefs;
 • Uczestnictwo w spotkaniach projektu – zarówno w formie zdalnej jak i wyjazdowej w krajach partnerów (kraje UE i kraje kandydujące);
 • Prezentowanie i promocja rezultatów projektu podczas otwartych wydarzeń jak seminaria, konferencje, debaty, media, w tym media społecznościowe;
 • Organizacja procesu badawczego i wydarzeń projektowych, w tym prace administracyjne;
 • Współpraca z zespołem ISP w zakresie pozyskiwania finansowania na kolejne projekty badawcze umożliwiające kontynuowanie współpracy.
Zadania będą realizowane we współpracy z zespołem Programu Polityki Społecznej, księgowością i działem publikacji.

Czego oczekujemy?  

 
 • Wyższe wykształcenie w zakresie socjologia, polityka społeczna, ekonomia, politologia, prawo lub podobne kierunki;
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w zakresie polityki społecznej, zbiorowych stosunków pracy, polityk publicznych na poziomie krajowym poświadczone listą publikacji. Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań w wymiarze ponadnarodowym, porównawczym i  znajomość europejskiego dialogu społecznego;
 • Rozpoznanie struktur polskich partnerów społecznych – związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (język angielski jest oficjalnym językiem projektów, badania prowadzone będą natomiast głównie w języku polskim);
 • Doświadczenia w składaniu wniosków grantowych na poziomie UE;
 • Znajomości środowiska Windows, MS Office, mediów społecznościowych.

Co oferujemy?
 
 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub część etatu (do uzgodnienia) od września/października 2022 r.;
 • Hybrydowy tryb pracy (praca w biurze łączona z pracą zdalną);
 • Pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Wynagrodzenie w przedziale 6 – 7 tys. zł brutto w zależności od posiadanych kwalifikacji.
   

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie do 12 sierpnia 2022 r. CV i listu motywacyjnego na adres: isp@isp.org.pl.

Oba dokumenty powinny być sformułowane w języku angielskim.
Mail powinien być zatytułowany „PPS – rekrutacja”. W treści należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie ryczałtowe brutto za pracę na pełen etat oraz preferowany wymiar etatu.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
 • złożone po terminie;
 • niezgodne z treścią zapytania ofertowego;
 • jeżeli oczekiwane wynagrodzenie wykracza poza wskazany przedział;

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne on-line. Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 16-26 sierpnia 2022 r.
                                
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”);
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym. Otrzymanie przez ISP Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 3. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261;
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter