Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Pracownicy socjalni w Polsce AD 2010 - role zawodowe, tożsamość zawodowa, nowe kierunki pracy socjalnej




W dniu 6 grudnia 2010 r. odbyło się seminarium problemowe Pracownicy socjalni w Polsce AD 2010 - role zawodowe, tożsamość zawodowa, nowe kierunki pracy socjalnej.

Celem seminarium była prezentacja wstępnych wyników badań zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych w ostatnim półroczu i dyskusja nad kierunkami dalszych analiz. Badania miały zasięg ogólnopolski i stanowią pierwszą od wielu lat diagnozę kondycji pracowników socjalnych, jako grupy zawodowej. Wyniki badań pozwalają, między innymi, scharakteryzować role zawodowe i tożsamość zawodową pracowników socjalnych, zrozumieć ich postrzeganie i rozumienie działań podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego, opisać podejmowane przez nich kierunki pracy socjalnej. Pozwalają również scharakteryzować instytucję, ośrodek pomocy społecznej, jako miejsce pracy i przestrzeni społecznej, w której poruszają się pracownicy socjalni.

Badania, których wyniki były omawiane, zostały zrealizowane jako część szeroko zakrojonej diagnozy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. W projekcie Instytut Spraw Publicznych oraz partner, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, mają za zadanie opracować i przetestować standardy środowiskowej pracy socjalnej, organizowania społeczności lokalnej. Zrealizowane badania mają funkcję pomocniczą wobec głównego celu naszego zadania w projekcie (tworzenie i wdrażanie standardów), jednak na tym etapie wyniki badań mają charakter wstępny. Podczas seminarium skoncentrowaliśmy się na opowiedzeniu, o wybranych zagadnieniach, które zostały przebadane i o ogólnych kierunkach analiz.

W pierwszej części seminarium dr Marek Rymsza, dr Tomasz Kaźmierczak, dr Marta Łuczyńska i dr Mariola Bieńko zaprezentowali wstępne wyniki badań ilościowych pracowników socjalnych. Wyniki są w trakcie opracowania, w przyszłym roku ukażą się drukiem w formie raportu z badań.

W drugiej części spotkania dr Magdalena Dudkiewicz, dr Mariola Racław i dr Mariusz Granosik zaprezentowali wyniki badań jakościowych pracowników socjalnych. Raport z realizacji tych badań pt „Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym” ukaże się drukiem na początku 2011 roku.

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ma charakter systemowy. Został zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jest prowadzony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz 11 partnerów pozarządowych.


Szczegółowy Program Seminarium>>>


Zapisz się do newslettera
Newsletter