Praca - koordynator/koordynatorka ds. finansów w projekcie NIEM
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Praca - koordynator/koordynatorka ds. finansów w projekcie NIEM


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko jednoosobowe: koordynator/koordynatorka ds. finansów w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”

Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest siedmioletnim projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu.
 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 
 • Nadzór nad bieżącym wykonaniem budżetu projektu i monitorowanie zgodnego z budżetem wydatkowania środków, raportowanie nieprawidłowości i trudności Zarządowi ISP i kierownikowi programu – współpraca z zespołem projektu, dyrektorem finansowym i księgowością; Przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie
 • Dbałość o prawidłowość kwestii finansowych projektu w kontekście wymagań i procedur stawianych przez grantodawców (na podstawie odpowiednich podręczników, dokumentów i informacji);
 • Przygotowywanie kwartalnych raportów finansowych projektu i kolejnych wniosków o płatność, we współpracy z księgowością ISP i partnerami;
 • Przygotowanie końcowego sprawozdania finansowego z realizacji projektu we współpracy z księgowością i partnerami;
 • Obsługa audytów oraz kontroli finansowych w projekcie.
 • Udział w spotkaniach projektowych;
 • Bieżąca komunikacja z partnerami projektu oraz grantodawcą.

OFERUJEMY
 •  Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę zlecenie w wymiarze co najmniej 0,5 etatu do 31.12.2022 r.
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Miejsce pracy: siedziba Fundacji Instytut Spraw Publicznych
 • Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 6500 – 7000 zł brutto (pełen etat)

 
KWALIFIKACJE WYMAGANE
 
 • Doświadczenie w koordynowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE
 • Znajomość środowiska Windows, MS Office, w szczególności programu Excel
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność analitycznego myślenia

KWALIFIKACJE POŻĄDANE
 
 • Doświadczenie we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej
 •  Doświadczenie w koordynacji projektów badawczych
 • Doświadczenie w organizacji wydarzeń publicznych (konferencji, warsztatów, seminariów)

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO

Rekrutacja przebiega dwuetapowo:

 
1. Aplikacje elektroniczne

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego w języku angielskim oraz listy koordynowanych projektów na adres: isp@isp.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają. W treści maila należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie ryczałtowe brutto za pracę na pełen etat oraz wymiar etatu, w jakim mogą Państwo podjąć pracę.

Przyjmowanie zgłoszeń: do 26.10.2021 r.

Aplikacje będą oceniane wg następujących kryteriów:

 
 • Lata doświadczenia w koordynacji i rozliczaniu projektów międzynarodowych, w szczególności finansowanych ze środków UE (0-6 pkt)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (0-2 pkt)
 • Inne kwalifikacje przydatne na oferowanym stanowisku (0-2 pkt)

Do zdobycia jest maksymalnie 10 pkt. Trzy Osoby, które w oparciu o ww. kryteria otrzymają  najwyższą punktację, zostaną zaproszone do wzięcia udziału w drugim etapie rekrutacji, o którym mowa poniżej. W wypadku równorzędnej punktacji na pierwszych miejscach otrzymanej przez więcej niż trzy osoby na rozmowy zostaną zaproszone wszystkie osoby z równorzędną punktacją.
Fundacja Instytut Spraw Publicznych informuje, iż odrzuci aplikacje (tzn. nie będzie ich brała pod uwagę):
 1. złożone po terminie;
 2. niezgodne z treścią zapytania ofertowego;
 3. jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
 
2. Rozmowy kwalifikacyjne

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 27.10 – 4..11.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie doświadczenia kandydata/kandydatki. Rozmowy kwalifikacyjne oceniane będą wg następujących kryteriów:

 
 • Doświadczenie w koordynacji projektów międzynarodowych, w szczególności finansowanych ze środków UE (0-4 pkt)
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów międzynarodowych, w szczególności finansowanych ze środków UE (0-4 pkt)
 • Doświadczenie w organizacji wydarzeń publicznych (0-2 pkt)


Do zdobycia w ramach rozmów kwalifikacyjnych jest 10 pkt.

Zostanie wybrany ten kandydat/kandydatka, który zdobędzie największą liczbę punktów jako sumę obu etapów (łącznie do zdobycia jest 10 punktów). W przypadku kandydatów o równej liczbie punktów wygrywa ten z nich, który otrzymał największą punktację w kategorii „cena”, zaś w przypadku kandydatów o równej liczbie punktów w kategorii cena, wygrywa ten z nich, który otrzymał największą punktację w kategorii „Doświadczenie w prowadzeniu badań nad migracjami, zwłaszcza migracją przymusową i wśród beneficjentów ochrony międzynarodowej.”
                                

DANE OSOBOWE

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:

 
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Główny badacz (Leader researcher) w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”.
 3. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w
procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie:
 1. podmiotom finansującym projekt, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko
 2. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 3. innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko.
 1. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko, tj. do dnia 30.06.2027 r.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
 2. jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 3. może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją.
 6. jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 7. może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
 8. może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.


 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter