Praca - Ekspert/ka merytoryczny/a ds. sieciowania w projekcie "Lekcja:Enter"
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Praca - Ekspert/ka merytoryczny/a ds. sieciowania w projekcie "Lekcja:Enter"


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko jednoosobowe: Ekspert/ka merytoryczny/a ds. sieciowania w projekcie "Lekcja:Enter" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. https://lekcjaenter.pl/

 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 
 1. Współpraca z otoczeniem projektu i jego interesariuszami (m.in.  grupy robocze ds. kompetencji cyfrowych w administracji rządowej i samorządowej, rady ds. cyfryzacji, komitety monitorujące właściwe programy operacyjne), której celem będzie informowanie o przebiegu projektu oraz przedstawianie rekomendacji płynących ze śródokresowych planów trwałości.
 2. Przygotowanie koncepcji Planu Trwałości  projektu oraz współudział w jego tworzeniu.
 3. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ponadregionalnych spotkań/konferencji interesariuszy projektu.
 4. Organizacja konkursu na najlepsze dobre praktyki w zakresie nauczania z wykorzystaniem TIK.
 5. Organizacja wizyt studyjnych dla uczestników projektu.
 6. Przygotowanie i prezentacja materiałów merytorycznych na spotkania organizowane w trakcie realizacji projektu.
 7. Ścisła współpraca z koordynatorem projektu, ekspertami ds. badań, analiz i ewaluacji oraz partnerami projektu.
 8. Wszelkie inne czynności wynikające z Regulaminu Pracy w FISP.


OFERUJEMY
 
 1. Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu/ w wymiarze 80 godzin miesięcznie  na czas trwania projektu, tj. do 31.03.2023 r.
 2. Duże możliwości rozwoju zawodowego.
 3. Miejsce pracy: siedziba Fundacji Instytut Spraw Publicznych 
 4. Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 3500- 4000 zł brutto w wymiarze 0,5 etatu

   
KWALIFIKACJE WYMAGANE
 
 1. wiedza na temat edukacji cyfrowej oraz technologii informacyjno- komunikacyjnych poparta doświadczeniem w realizacji projektów lub pracą w organizacjach/instytucjach działających w obszarze edukacji
 2. doświadczenie w organizacji spotkań, warsztatów, szkoleń lub wizyt studyjnych
 3. doświadczenie w wystąpieniach publicznych, prowadzeniu/moderacji spotkań.OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: isp@isp.org.pl.
W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają. W treści maila należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie ryczałtowe brutto.


Przyjmowanie zgłoszeń:  do 23 lipca 2021 r.

Fundacja Instytut Spraw Publicznych informuje, iż odrzuci aplikacje (tzn. nie będzie ich brała pod uwagę):
 
 1. złożone po terminie;
 2. niezgodne z treścią zapytania ofertowego;
 3. jeżeli kwota wynagrodzenia będzie wyższa niż ta którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania;

Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną wybrane maksymalnie 3 osoby. Planowany termin rozmów rekrutacyjnych, które odbędą się w formule online: 27-28 lipca 2021 r.

                                

DANE OSOBOWE

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Ekspert merytoryczny ds. sieciowania w projekcie "Lekcja:Enter"
 3. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie:
 1. podmiotom finansującym projekt, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko
 2. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 3. innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko.
 1. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko, tj. do dnia 31.03.2023
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
 2. jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 3. może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją.
 6. jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 7. może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
 8. może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.


 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter