Praca - badacz/badaczka poszukiwani!
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Praca - badacz/badaczka poszukiwani!


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko jednoosobowe: badacz/badaczka (fieldresearcher) w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”


Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest siedmioletnim  projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu.
 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1)    Zbieranie danych potrzebnych do wypełniania kwestionariusza w wybranych obszarach badania realizowanego w projekcie 
2)    Udział w wypełnianiu i analizie kwestionariusza online w bazie danych we współpracy z pozostałymi badaczami i badaczkami
3)    Opracowanie wybranej części raportu krajowego przy współpracy z pozostałymi autorami i autorkami ( do końca 2021 r.)
4)    Prezentacja i promocja wyników badań krajowych wśród interesariuszy projektu
5)    Współpraca z liderem badania w projekcie – Migration Policy Group 
6)    Konsultacja prac badawczych realizowanych w krajach partnerskich
7)    Udział w spotkaniach projektowych

OFERUJEMY
 
1)    Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu/ w wymiarze 80 godzin miesięcznie w przypadku wyboru formy zatrudnienia w postaci umowy cywilno-prawnej (umowa o świadczenie usług) na czas trwania projektu, tj. do 30.06.2022 r.
2)    Pracę w międzynarodowym środowisku
3)    Duże możliwości rozwoju zawodowego
4)    Miejsce pracy: siedziba Fundacji Instytut Spraw Publicznych (w przypadku umowy o pracę) albo zdalna (w przypadku umowy cywilno – prawnej)
5)    Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 3000 - 3600 zł brutto


KWALIFIKACJE WYMAGANE

1)    Doświadczenie w prowadzeniu badań nad migracjami, zwłaszcza migracją przymusową i wśród beneficjentów ochrony międzynarodowej 
2)    Doświadczenie w opracowywaniu publikacji w tematyce migracji, zwłaszcza dotyczących migracji przymusowej i beneficjentów ochrony międzynarodowej Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

KWALIFIKACJE POŻĄDANE

1)    Doświadczenie we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej
2)     Doświadczenie w koordynacji projektów badawczych
3)     Doświadczenie w badaniach jakościowych


OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO

Rekrutacja przebiega dwuetapowo:

1)    Aplikacje elektroniczne

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV z informacją o wynagrodzeniu, listu motywacyjnego w języku angielskim oraz listy publikacji na adres: isp@isp.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają. W treści maila należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

Przyjmowanie zgłoszeń:  do 30.04.2021 r. 

Aplikacje będą oceniane wg następujących kryteriów:

1)    Lata doświadczenia w prowadzeniu badań nad migracjami, zwłaszcza migracją przymusową i wśród beneficjentów ochrony międzynarodowej (0-3 pkt)
2)     Zakres publikacji w tematyce migracji, zwłaszcza dotyczących migracji przymusowej i beneficjentów ochrony międzynarodowej (0-3 pkt)
3)    Lata doświadczenie w koordynacji projektów badawczych (0-3 pkt)
4)    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (0-2 pkt)
5)    Oczekiwane wynagrodzenie (0-4 pkt)

Do zdobycia jest maksymalnie 15 pkt. Trzy Osoby, które w oparciu o ww. kryteria otrzymają  najwyższą punktację, zostaną zaproszone do wzięcia udziału w drugim etapie rekrutacji, o którym mowa poniżej. W wypadku równorzędnej punktacji na pierwszych miejscach otrzymanej przez więcej niż trzy osoby na rozmowy zostaną zaproszone wszystkie osoby z równorzędną punktacją. 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych informuje, iż odrzuci aplikacje (tzn. nie będzie ich brała pod uwagę):
a)    złożone po terminie;
b)    niezgodne z treścią zapytania ofertowego;
c)    jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

2)    Rozmowy kwalifikacyjne 

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 6-7.05.2021 r.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie doświadczenia badawczego, doświadczenia w publikacjach z badań w tematyce migracji i doświadczenia w koordynacji projektów badawczych.. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów oceniane będą wg następujących kryteriów:

1)    Doświadczenie w prowadzeniu badań nad migracjami, zwłaszcza migracją przymusową i wśród beneficjentów ochrony międzynarodowej (0-3 pkt)
2)    Doświadczenie w opracowywaniu publikacji w tematyce migracji, zwłaszcza dotyczących migracji przymusowej i beneficjentów ochrony międzynarodowej (0-3 pkt)
3)    Doświadczenie w koordynacji projektów badawczych (0-3 pkt)


Do zdobycia w ramach rozmów kwalifikacyjnych jest 9 pkt. 

Zostanie wybrany ten kandydat, który zdobędzie największą liczbę punktów jako sumę obu etapów (łącznie do zdobycia są 24 punkty). W przypadku kandydatów o równej liczbie punktów wygrywa ten z nich, który otrzymał największą punktację w kategorii „cena”, zaś w przypadku kandydatów o równej liczbie punktów w kategorii cena, wygrywa ten z nich, który otrzymał największą punktację w kategorii „Doświadczenie w prowadzeniu badań nad migracjami, zwłaszcza migracją przymusową i wśród beneficjentów ochrony międzynarodowej.”
    

DANE OSOBOWE

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:

1.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”). 
2.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Główny badacz (Leader researcher) w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”.
3.    Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
4.    Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w 
procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości.
5.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6.    Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie: 
a)    podmiotom finansującym projekt, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko
b)    organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
c)    innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko.
7.    Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko, tj. do dnia 30.06.2027 r.
8.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
b)    jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
c)    może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
d)    może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
e)    może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją. 
f)    jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
g)    może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
h)    może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter