Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM).
 Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim  projektem (2015-2021), którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźców w piętnastu krajach Unii Europejskiej.


Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu
 
 OFERUJEMY
 
•    Interesującą pracę w dużym,  międzynarodowym zespole
•    Możliwości rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
•    Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę  na czas trwania projektu, tj. 30.09.2021
•    Kompleksowe wdrożenie do zadań projektowych

Miejsce pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW M.IN.
 
•    Stała komunikacja i współpraca z partnerami zagranicznymi  w zakresie bieżącej realizacji projektu, w tym organizacja partnerskich spotkań międzynarodowych 
•    Współtworzenie strategii rzeczniczej partnerstwa międzynarodowego
•    Udział w procesie przygotowania publikacji projektowych
•    Współpraca z polskim zespołem odpowiedzialnym za  realizację bezpośrednich działań merytorycznych, w tym przygotowywanie kwartalnych raportów merytorycznych 
•    Nadzór nad zgodnością prowadzenia dokumentacji i realizacji projektu 
zgodnie wymogami  podręcznika beneficjenta FAMI oraz przepisami prawa krajowego.
•    Bieżąca współpraca z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA w zakresie realizacji projektu, w tym wprowadzania modyfikacji w harmonogramie realizacji projektu oraz budżecie
•    Współpraca z koordynatorem finansowym w kwestiach związanych 
z rozliczeniem projektu oraz kwalifikowalnością kosztów
 Stanowisko dostępne od 01.03.2019

WYMAGANIA

•    Wykształcenie wyższe 
•    Minimum 3 lata doświadczenia w pracy przy międzynarodowych projektach unijnych jako członek/członkini personelu zarządzającego projektem
•    Zainteresowanie, poparte doświadczeniem zawodowym, tematyką migracji i integracji migrantów, w tym beneficjentów ochrony międzynarodowej).
•    Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
•    Znajomość środowiska Windows, MS Office- w szczególności programu Excel
•    Samodzielność, kreatywność 
•    Wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne
•    Umiejętność pracy w zespole międzynarodowym

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO:

Rekrutacja przebiega dwuetapowo:

1)    Aplikacje elektroniczne

 Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego w języku angielskim oraz listy koordynowanych projektów (wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków) na adres: isp@isp.org.pl . W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają. 
Przyjmowania zgłoszeń elektronicznych: do 24.02.2019

2)    Rozmowy kwalifikacyjne 

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie w zarządzaniu projektami, doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych, zainteresowania tematyką migracji i integracji migrantów, w tym beneficjentów ochrony międzynarodowej. Podczas rozmowy będą też sprawdzane umiejętności językowe oraz inne kompetencje wskazane w wymaganiach. 


Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 26-27.02.2019
Przewidywane wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji: 5000-6000 zł brutto
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.KRYTERIA WYBORU OFERT
Tabela przedstawia maksymalną możliwą liczbę punktów dla ocenianych kryteriów:DANE OSOBOWE

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:

1.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”). 
2.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: Specjalisty/-ki ds. Międzynarodowej Koalicji w projekcie: Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM )
3.    Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
4.    Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w 
procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości.
5.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6.    Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie: 
a)    podmiotom finansującym projekt, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko
b)    organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
c)    innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko.
7.    Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres
 5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko, tj. do dnia 30.09.2026 r.
8.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
b)    jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
c)    może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
d)    może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
e)    może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją. 
f)    jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
g)    może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
h)    może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.

UWAGA- ogłoszenie zaktualizowane w dniu 15 lutego 2019

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter