Poszukujemy badacza
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Poszukujemy badacza


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby do realizacji badania w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)” na stanowisku: Badacz (Field researcher).


Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest sześcioletnim projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Badaniem objęte są następujące obszary: informacje podstawowe, mainstreaming, stały pobyt, łączenie rodzin, dostęp do obywatelstwa, dostęp do mieszkalnictwa, zatrudnienie, szkolenie zawodowe, dostęp do służby zdrowia, zabezpieczenie i pomoc społeczna, edukacja, nauka języka polskiego i orientacja kulturowa, budowanie mostów między społeczeństwem przyjmującym i beneficjentami ochrony międzynarodowej.
Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu.

ZAKRES ZADAŃ:
 1. Zgromadzenie, zagregowanie i analiza danych potrzebnych do wypełniania interaktywnego kwestionariusza w języku angielskim w wybranych obszarach badania realizowanego w projekcie zgodnie z założeniami i harmonogramem realizacji działania opisanymi w aktualnej dokumentacji projektowej (okres ewaluacji 1 przewidywany do października 2019, okres ewaluacji 2 przewidywany między kwietniem 2020 a styczniem 2021)
 2. Opracowanie treści dot. wybranych obszarów w raportach krajowych (2 raporty do 2021)
 3. Współpraca przy realizacji dzieła z zespołem badawczym, w tym Główną Badaczką w Polsce
 4. Konsultacja koncepcji raportów krajowych z zespołem badawczym i zespołem rzeczniczym
 5. Konsultacja wybranych obszarów w raportach porównawczych organizacji koordynującej badania Migration Policy Group
 6. Prezentacja i promocja wyników badań krajowych wśród interesariuszy projektu

OFERUJEMY
 1. Zaangażowanie w międzynarodowym projekcie badawczym

PRZEWIDYWANA FORMA WSPÓŁPRACY: umowa  cywilno-prawna (dopuszcza się więcej niż jedną umowę na łączną maksymalną wartość ceny oferowanej przez wybranego wykonawcę)
PLANOWANY OKRES WSPÓŁPRACY: 15.03.2019-31.01.2021
SZACOWANY WYMIAR ZAANGAŻOWANIA:  50 dni
KWALIFIKACJE WYMAGANE
 1. Doświadczenie w prowadzeniu badań nad migracjami, zwłaszcza migracją przymusową i wśród beneficjentów ochrony międzynarodowej
 2. Doświadczenie w opracowywaniu publikacji w tematyce migracji, zwłaszcza dotyczących migracji przymusowej i beneficjentów ochrony międzynarodowej
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

INFORMACJE O PROCESIE REKRUTACYJNYM:
Osoby zainteresowane prosimy o przekazanie na adres: isp@isp.org.pl
(1) CV,
(2)  listu motywacyjnego w języku angielskim,
(3) listy publikacji
(4) informacji o oczekiwanym wynagrodzeniu za wykonanie zamówienia.
W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają.
W treści maila należy wskazać oczekiwane wynagrodzenie brutto.

Przyjmowanie zgłoszeń:  do 06.03.2019 r.

Aplikacje będą oceniane wg następujących kryteriów:
 1. Okres doświadczenia w prowadzeniu badań nad migracjami, zwłaszcza migracją przymusową i wśród beneficjentów ochrony międzynarodowej (0-3 pkt)
 2.  Zakres publikacji w tematyce migracji, zwłaszcza dotyczących migracji przymusowej i beneficjentów ochrony międzynarodowej (0-3 pkt)
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (0-1 pkt)
 4. Oczekiwane wynagrodzenie (0-3 pkt)

Do zdobycia jest maksymalnie 10 pkt.
Zostanie wybrany ten kandydat, który zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku kandydatów o równej liczbie punktów wygrywa ten z nich, który otrzymał największą punktację w kategorii „oczekiwane wynagrodzenie”, zaś w przypadku kandydatów o równej liczbie punktów w kategorii „oczekiwane wynagrodzenie”, wygrywa ten z nich, który otrzymał największą punktację w kategorii „Doświadczenie w prowadzeniu badań nad migracjami, zwłaszcza migracją przymusową i wśród beneficjentów ochrony międzynarodowej.”

Fundacja Instytut Spraw Publicznych informuje, iż odrzuci aplikacje (tzn. nie będzie ich brała pod uwagę):
 1. złożone po terminie;
 2. niekompletne (bez uwzględnienia jednego z elementów  wymienionych w punktach powyżej)
 3. niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
 

DANE OSOBOWE

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”).
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko: Badacz (Field researcher) w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”.
 3. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
 4. Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej, informowania o nim i sprawozdawczości.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, mogą zostać ujawnione przez Fundację wyłącznie:
 7. podmiotom finansującym projekt, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko
 8. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 9. innym właściwym podmiotom prawa, w tym różnego rodzaju instytucjom uprawnionym do dokonywania kontroli i audytu projektu, w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko.
 1. Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane przez Fundację przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu w ramach którego istnieje zapotrzebowanie na ww. stanowisko, tj. do dnia 30.09.2026 r.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
 2. jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 3. może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją.
 6. jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 7. może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.
 8. może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej.


 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter