Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Pomoc publiczna – zakazana i jednocześnie dopuszczona?


Czym jest pomoc publiczna, kto może jej udzielać i kiedy jest ona dopuszczana? Czy preferencyjne ceny za najem lokalu, dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki stanowią pomoc publiczną? Czy warto z niej korzystać?


Na te pytania odpowiadali eksperci podczas seminarium  „Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw społecznych”, które odbyło się 10 września w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

Podczas spotkania, które prowadził Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, zostały zaprezentowane główne założenia ekspertyz „Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw społecznych w świetle uregulowań unijnych” oraz „Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw społecznych w świetle uregulowań krajowych”. Krzysztof Meder i Jakub Nieciuński, współautorzy ekspertyz zaprezentowali najważniejsze dokumenty regulujące udzielanie pomocy publicznej, przedstawili sytuacje, w których dopuszczalne jest udzielanie pomocy publicznej i wymienili podstawowe jej rodzaje. Eksperci zwrócili uwagę na dostępne formy wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych i zaznaczyli, że wszelkie mechanizmy pomocowe mają związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwo społeczne i konieczne jest przeprowadzenie procedury notyfikacyjnej w odniesieniu do projektu udzielenia pomocy publicznej w celu uzyskania pewności, że pomoc ta będzie zgodna z prawem. Dr Piotr Pełka, dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przyznał jednak, że brakuje systemu kontrolującego udzielanie pomocy publicznej, choć trwają nad nim prace.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujący się problematyką pomocy i integracji społecznej, przedstawiciele administracji publicznej, eksperci i ekspertki zajmujący się problematyką ekonomii społecznej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. Działanie 1.2 Wsparcie systemów instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapisz się do newslettera
Newsletter