Ochrona standardów pracy przez współ-egzekwowanie (co-enforcement)
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Ochrona standardów pracy przez współ-egzekwowanie (co-enforcement)


Jak zapewnić skuteczną egzekucję prawa pracy w sytuacji, w której mamy do czynienia z różnymi naruszeniami praw pracowniczych w praktyce? Podczas konferencji podsumowującej dwuletni międzynarodowy projekt pt. SPLIN „Sprawiedliwe warunki pracy: badanie wpływu inicjatyw współpracy partnerów społecznych i inspekcji pracy” dyskutowaliśmy o głównych wnioskach z badania przykładów innowacyjnego podejścia wyrażającego się we wspólnym egzekwowaniu (co-enforcement) standardów pracy w sektorze  budownictwa i transportu morskiego. 


Konferencja została otwarta przez Bettinę Haidinger reprezentującą Lidera projektu – FORBA (Austria), a przemówienia otwierające zostały wygłoszone przez Kristine Krivmane z Departamentu Sektorowego Dialogu Społecznego w DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Matthew Amengual ze Szkoły Ekonomicznej Saïd na Uniwersytecie w Oxfordzie. Koncepcja współ-egzekwowania (co-enforcement) została zarysowana przez prof. Amengual w oparciu o jego badania prowadzone w Argentynie i USA. 

W następnej kolejności przedstawione zostały najważniejsze wyniki badania. Doświadczenia w sektorze budownictwa zostały opisane przez Pablo Sanz de Miguel (NOTUS), natomiast Sanna Saksela-Bergholm (Uniwersytet w Jyväskylä) przedstawiła wnioski badawcze dotyczące sektora transportu morskiego. Poranna sesja została zamknięta wypowiedzią Joaquima Pintado Nunes, który zwrócił uwagę na zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
W drugiej części konferencji odbyły się trzy sesje dyskusyjne. Pierwszy okrągły stół pt. „Jak poprawić egzekwowanie godnych standardów pracy? Jaka jest w tym rola partnerów społecznych? Ocena z perspektywy praktyków w sektorze budownictwa” prowadzony był przez Pablo Sanz de Miguel i dotyczył następujących zagadnień:

1.    Jakie są główne problemy i wyzwania związane z egzekwowaniem standardów pracy (w tym BHP) w budownictwie (podwykonawstwo itp.)? 
2.    W jaki sposób współpraca między związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz między partnerami i władzami publicznymi (współ-egzekwowanie) może poprawić wyniki egzekwowania prawa w sektorze budowlanym? 
3.    W jaki sposób można osiągnąć konsensus między partnerami społecznymi oraz między innymi partnerami i władzami publicznymi w celu wspólnego egzekwowania standardów pracy? Opierając się na swoim doświadczeniu, jakie są główne trudności w zawarciu umowy o współ-egzekwowaniu?
Drugi okrągły stół pt. „Wnioski z wdrażania standardów pracy w sektorze transportu morskiego” prowadzony był przez Nathana Lillie (Uniwersytet w Jyväskylä) i dotyczył następujących zagadnień:
1.    W jaki sposób można ulepszyć kontrolę standardów pracy inspektorów portowych? Czy istnieje rola współpracy między związkami zawodowymi a inspektorami portowymi? Jaka jest rola armatorów (tj. współ-egzekwowanie)? 
2.    Jaka powinna być rola Konwencji o pracy na morzu w porównaniu ze standardami ITF w żegludze morskiej? 
3.    Czy należy rozważyć nowe prawodawstwo UE lub inne inicjatywy UE w celu poprawy standardów pracy w żegludze morskiej? Co to może być? Nowa dyrektywa w sprawie delegowanych pracowników (zmieniona) (która w szczególności wyklucza transport) określa europejskie „prawo do strajku” - czy coś takiego byłoby przydatne w żegludze morskiej? A co z promowaniem przez UE ponadnarodowej inspekcji pracy i współpracy partnerów społecznych z inspekcjami portów?
4.    Czego związkowcy, pracodawcy i inspektorzy pracy z innych branż mogą nauczyć się z doświadczeń z sektora transportu morskiego? 
W sesji podsumowującej Bettina Hadinger przedstawiła kluczowe wnioski z warsztatów przenoszenia praktyk w zakresie współ-egzekwowania realizowanych w krajach projektu, natomiast Krzysztof Bandasz przedstawił działania Europejskiego Urzędu ds. Pracy. 

Publikacje projektu dostępne są dostępne na stronie: http://splin.forba.at/ 
Raporty krajowe dotyczące Polski można znaleźć na stronie: https://www.isp.org.pl/pl/temat/dialog-praca-i-integracja-spoleczna Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“ (VP/2018/004).
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter