Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym - zmiany istotne dla przedsiębiorczości społecznej


Na samym początku marca br. pojawiła się perspektywa wprowadzenia jeszcze w obecnej kadencji sejmu nowych ułatwień prawnych dla podstawowych podmiotów ekonomii społecznej działających w Polsce. Podkomisja stała ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego przygotowała komisyjny projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Odnosi się on do dwóch podstawowych form prowadzenia aktywnej polityki społecznej w naszym kraju, tj. zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej. W odniesieniu do pierwszej kategorii dotyczy szczególnie działalności centrów integracji społecznej (CIS) oraz klubów integracji społecznej (KIS). Projekt ustawy datowany na 28 lutego 2011 roku złożony został dopiero na ręce Marszałka Sejmu i nie jest przesądzone, w jaką stronę poprowadzą prace nad nim w komisjach sejmowych. Warto jednak już teraz przyjrzeć się bliżej proponowanym rozwiązaniom, szczególnie że ze względu na przyjęty tryb procedowania nad nim nie zostanie on poddany otwartym konsultacjom społecznym.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają charakter przede wszystkim porządkujący. I tak, proponuje się doprecyzowanie definicji podmiotów uprawnionych do tworzenia CIS-ów oraz KIS-ów. Z zakresu znaczeniowego pojęcia organizacji pozarządowych rozumianego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego wyjęte zostały partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie. Pozbawi to jednoznacznie te podmioty prawa do prowadzenia wymienionych form zatrudnienia socjalnego. Z drugiej strony, w projekcie proponuje się też rozwiązania otwierające drogę do tworzenia CIS-ów niektórym dalszym podmiotom, mogącym prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (UDPPW). Chodzi w szczególności o organizacje kościelne oraz spółdzielnie socjalne. W przypadku tych ostatnich podmiotów dostęp ograniczony ma być jednak do spółdzielni tworzonych przez osoby prawne, a więc organizacje pozarządowe w rozumieniu UDPPW i jednostki samorządu terytorialnego.

Dalsza grupa zmian przewidzianych w nowelizacji ma ułatwić wspieranie aktywności zawodowej osób, które uczestniczą w CIS-ach oraz KIS-ach. W tym celu przyznaje się im status osób poszukujących pracy, który zastępuje tracone przez nie uprawnienia w związku z praktykowanym wykreślaniem uczestników CIS-ów i KIS-ów z rejestru bezrobotnych. W ten sposób nowelizacja nie tylko umożliwia tworzenie spółdzielni socjalnych osobom wywodzącym się z KIS-ów, lecz również ułatwia im, jak i podopiecznym CIS-ów, dostęp do otrzymania dotacji z Funduszu Pracy, po uruchomieniu tej działalności. W celu umożliwienia tego ostatniego wprowadza się także odpowiednią zmianę w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozwala ona na otrzymanie przez osoby poszukujące pracy realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnegowsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.

Nowelizacja rozszerza również rolę klubów integracji społecznej, uznając je za podmioty zajmujące istotne miejsce w systemie prowadzącym od pomocy społecznej do zawodowej i społecznej integracji osób wykluczonych. Przewidziane w nowelizacji wpisanie KIS-ów w odpowiednich miejscach ustawy o promocji zatrudnienia zrównuje do pewnego stopnia ich uprawnienia z dotychczasowo posiadanymi przez CIS-y. Jednym z przejawów takiego postępowania jest propozycja, by także pracodawcy zatrudniający uczestników klubów przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy byli uprawnieni do udzielanej przez lokalnego starostę na pierwszy rok zatrudnienia refundacji części wypłacanego takiej osobie wynagrodzenia...

Więcej o planowanych zmianach w pełnej wersji tekstu Filipa Pazderskiego >>>
 


Tekst powstał w ramach projektu "Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapisz się do newslettera
Newsletter