Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

NGOsy aktywne w obszarze migracji i azylu dyskutują o polityce integarcyjnej


Przedstawiciele koalicji organizacji pozarządowych działających w obszarze migracji i azylu wzięli udział w jednodniowym spotkaniu zoorganizowanym w ramach projektu NIEM.

Spotkanie odbyło się 7 sierpnia 2017 roku w biurze Instytu Spraw Publicznych i było częścią działań, które ISP podejmuje jako partner i koordynator międzynarowego projektu „Krajowy mechanizm ewaluacji integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej” (NIEM).

Spotkanie podzielone zostało na trzy tematy, w ramach których swoje prezentacje wygłosili prelegenci z różnych środowisk i dziedzin działalności na rzecz, i w obrębie migracji. Dzień rozpoczął się od bloku zatytutułowanego „Zarządzanie strachem” oraz dwiema prezentacjami: Pawła Cywińskiego z portalu Uchodźcy.info oraz Filipa Katnera reprezentującego inicjatywę Chlebem i Solą.

Kolejny etap forum, czyli „Społeczne Kampanie Reklamowe (tematyka migracyjna)” otworzyła Zofia Leszczyńska z agencji reklamowej K2. Głównym wątkiem była kwestia wykorzystania kampanii reklamowej przez organizacje i instytucje różnego typu, aby dotrzeć do odbiorcy nie tylko w celach komercyjnych, ale także informacyjnych czy edukacyjnych. Specjalistka zwracała uwagę na istotność oryginalnego spostrzeżenia i zaplanowanego przekazu, a także celnego copywritingu. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się czym powinna być konkretna i zwięzła strategia („Dla kogo, co i dlaczego chcemy zmieniać, czy w sposób wykonalny, jakie są bariery i co pozytywnego zmiana i działanie może wnieść w życie odbiorcy?”).

Ostatnia część dnia dotyczyła zagadnienia „Badanie opinii publicznej, dyskursu publicznego i integracji uchodźców”, w której dr Mikołaj Pawlak z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił wykład połączony z dyskusją z uczestnikami.

Wystąpienie rozpoczęło się od refleksji na temat zagadnienia „opinii publicznej” i sposobów jej pomiaru poprzez formułowane pytania i padające w nich definicje względem badanych. Prelegent zwrócił uwagę na wagę bądź nie raz nieadekwatność wdrażanych metedologii prowadzonych badań i nieumiejętność przekazu wiedzy zdobytej na ich podstawie w świetle różnorodnych poglądów bądź ich braku. Zauważył on także pewnego rodzaju zwrot w badaniach „nastrojów publicznych” regularnie prowadzonych przez centralne agencje badawcze w wyniku nasilającej się obecności tematu uchodźców w społeczeństwie i konsekwencje z tym związane, takie jak myląca lub wpływająca na skojarzenia nomenklatura. Co więcej, w kontekście polskim trafiając do głównego nurtu debaty wątek dotyczący uchodźców poddał się polaryzacji, niejako wyostrzania się opinii społeczeństwa, co może mieć swoje źródło w zmniejszonej neutralności czy wręcz „performatywnego” wykorzystania danych, zauważył badacz.

Zwraca on także uwagę na fakt, iż polskie społeczeństwo w istotnej mierze charakteryzuje się wysokim poziomem niezainteresowania kompleksowymi zagadnieniami, niezaangażowania sprawami publicznymi, co ma bezpośredni wpływ na dane mówiące o opinii jako takiej. Proponowaną rekomendacją na taki stan rzeczy mogłoby być wdrożenie większej ilości informacji o neutralnym, czy nawet pozytywnym skojarzeniu, aby zbalansować pesymistyczny i silnie upolityczniony trend, który ma miejsce w Polsce. Ważny głos w dyskusji dotyczył kwestii kontrastu opinii negatywnej, gdyż ogólnej i dotykającej odległe doświadczenia respondenta czy ich brak, w zderzeniu z pozytywną opinią, ponieważ związaną z bezpośrednim kontaktem i doświadczeniem, jak chociażby w postaci sąsiada-uchodźcy.

Dalsza dysputa między uczestnikami otwierająca ostatnią część spotkania, czyli „Wolne wnioski” dotyczyła adekwatności i sposobu wyboru badań przez poszczególne instytucje i organizacje w zależności od celów i różnorodności ich użycia, jak i założonego odbiorcy.
 
 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter