Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Konferencja: Jak skuteczniej walczyć z handlem ludźmi? –współpraca międzynarodowa, rola państwa i organizacji pozarządowych.


W dniu 15 listopada Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Biurem Rady Europy w Warszawie zorganizował konferencję poświęconą problematyce handlu ludźmi. Podczas dyskusji zaproszeni eksperci wskazali na najbardziej problematyczne kwestie związane m.in. z identyfikacją i ochroną ofiar  czy współpracą między krajowymi instytucjami w tym obszarze. 

Założeniem konferencji było stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń kluczowych instytucji zaangażowanych w walkę z handlem ludźmi na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Cel ten został osiągnięty poprzez udział w dyskusji przedstawicieli środowiska akademickiego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych.
Konferencję otworzyli dr Jacek Kucharczyk, Prezes ISP i dr Hanna Machińska, Dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie, która zaprezentowała głównie wnioski z raportu opracowanego przez Grupę Ekspertów do Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi RE oceniający jakość i skuteczność instrumentów służących przeciwdziałaniu handlowi ludźmi w Polsce

Podejmując dyskusję po wystąpieniu dr Machińskiej, eksperci w pierwszej części konferencji poruszyli wątki dotyczące krajowej specyfiki oraz roli państwa i organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. W dyskusji moderowanej przez redaktor Ewę Siedlecką z Gazety Wyborczej uczestniczyli Irena Dawid-Olczyk (Fundacja La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu), Piotr Mierecki (Departament Polityki Migracyjnej MSW), dr hab. Prof. UW Zbigniew Lasocik (Wydział Nauk Stosowanych i Resocjalizacji UW) oraz prok. Małgorzata Kozłowska (Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Prokuratura Generalna). Eksperci podkreślili m.in. potrzebę usprawnienia działań mających na celu skuteczniejszą identyfikację ofiar. Dyskusja dotyczyła także charakteru, celów oraz wyzwań dla współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami publicznymi w Polsce – resortami, prokuraturą i organami ścigania - w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Wątki te kontynuowane były podczas drugiej części konferencji. Poprzez wystąpienia Tomasza Piechockiego z Centralnego Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji oraz mjr Tomasza Nowaka z Zarządu Operacyjno-Śledczego SG większy nacisk położony został jednak na rolę policji i straży granicznej w zwalczaniu handlu ludźmi, m.in. z włączeniem kwestii dotyczących międzynarodowego wymiaru pracy obu tych instytucji. Uzupełnieniem dyskusji były prezentacje badaczek z Portugalii i Rumunii, Any Oliveiry z Centro de Estudos Sociais oraz Lii Pop z University of Oradea Research Centre on Identity and Migration Issues,które przedstawiły wyzwania dla działań prewencyjnych i współpracy między poszczególnymi instytucjami krajowymi w obu krajach. Z dużym zainteresowaniem spotkała się także prezentacja Maryli Koss-Goryszewskiej (ISP, ISNS UW), która przedstawiła wyniki analizy wybranych spraw karnych dotyczących handlu ludźmi. W swoim wystąpieniu skoncentrowała się na problemach, jakie napotykali sędziowie w toku prowadzonych spraw, i wskazała na ile postrzeganie przez sędziów ofiar-kobiet handlu ludźmi może wpływać na treść wyroku oraz wymiar kary dla sprawców.

Wnioski oraz rekomendacje sformułowane podczas konferencji znajdą się w raporcie ISP powstającym w ramach projektu „Zwalczanie handlu ludźmi w Unii Europejskiej: promowanie współpracy w dziedzinie prawa i ochrony ofiar” finansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały konferencyjne
 

Polscy sędziowie wobec handlu ludźmi i jego ofiar - prezentacja Maryli Koss-Goryszewskiej
  

Zapisz się do newslettera
Newsletter