Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Energia w programach wyborczychWszystkie partie poza AfD opowiadają się za rozwojem energii odnawialnej, mającej nie tylko stanowić sposób na ochronę środowiska i odwrócenie zmian klimatycznych, ale również zwiększenie bezpieczeństwa produkcji (w porównaniu do energii atomowej) i dostaw.
Jedynie SPD uznaje konwencjonalną energię z gazu za uzupełnienie energii odnawialnej.
AfD natomiast opowiada się za odejściem od rozwoju energii odnawialnej, postuluje zakaz budowy elektrowni wiatrowych oraz opowiada się za utrzymaniem energii pozyskiwanej z atomu.
Żadna z partii poza Zielonymi nie odnosi się w swoim programie do koncepcji budowy Nord Stream 2. Zieloni zaś postulują, by w tej kwestii wziąć pod uwagę interesy pozostałych państw europejskich.
 

Tabela: Porównanie postulatów dotyczących energii w programach wyborczych

  CDU/CSU SPD Zieloni FDP Lewica AfD
Główne założenia w tym obszarze Doprowadzenie do przełomu w polityce energetycznej
 
Zapewnienie bezpiecznej i czystej energii w przystępnej cenie
 
Rozwój nowoczesnych technologii w dziedzinie energetyki
Konieczność zmian w strukturze produkcji energii.
Wsparcie energetyki przyjaznej środowisku
 
Wzrost efektywności energetycznej, w tym dla ochrony klimatu
 
Bezpieczeństwo dostaw w przystępnej cenie
Niemcy jako lider energetyki odnawialnej. 100% energii odnawialnej do 2030 roku
 
Zwiększenie efektywności energetycznej
 
 
Sprawiedliwa dystrybucja kosztów energii elektrycznej
Urynkowienie produkcji energii i zniesienie subsydiów
 
Niskie koszty i bezpieczeństwo dostaw energii
 
Wzrost efektywności energetycznej
 
Wsparcie rozwoju przemysłu, w tym energochłonnego
Rozwój energii przyjaznej dla środowiska. 100% energii odnawialnej do 2040 roku
 
Przystępne ceny energii
 
Redukcja zużycia energii i wzrost efektywności energetycznej
Możliwe do skalkulowania ceny energii
 
Wycofanie się z energii odnawialnej
Energetyka węglowa Kontynuacja procesu wycofywania się   Jak najszybsze wycofanie się
 
Zamknięcie do 2020 roku 20 elektrowni, produkujących najwięcej zanieczyszczeń
Za wycofaniem Za wycofaniem
 
Zamknięcie wszystkich elektrowni węglowych do 2035 roku i zakaz budowy nowych
 
Utworzenie funduszu strukturalnego w wysokości 250 milionów euro rocznie na ochronę socjalną pracowników pracujących w górnictwie i na tworzenie nowych miejsc pracy
 
Gaz   Stanowi uzupełnienie odnawialnych źródeł energii
 
Przeciwko pozyskiwaniu gazu z łupków
Przeciwko energii z gazu   Przeciwko energii pozyskiwanej z łupków  
Energia atomowa Rezygnacja do 2023 roku Zamknięcie ostatniej elektrowni do 2022 roku Wycofanie się Wycofanie się Wycofanie się
 
Zaangażowanie w ogólnoeuropejski plan likwidacji elektrowni jądrowych
Utrzymanie poszczególnych elektrowni  przez cały okres ich żywotności
Energia odnawialna Pozyskiwanie energii wiatrowej (na morzu i lądzie) i z paneli fotowoltaicznych Rozwój energetyki wiatrowej (na morzu i lądzie) i słonecznej
 
Do 2050 roku tylko niskoemisyjne elektrownie nie
Wsparcie rozwoju energetyki nie tylko wiatrowej, wodnej i słonecznej, ale również bioenergii, energii z otoczenia oraz energii geotermalnej Za rozwojem, jednak regulowanym decyzjami rynku i opłacalnością w zakresie rozbudowy sieci przesyłu czy funkcjonowania elektrowni
 
Uregulowania prawne dotyczące budowy elektrowni wiatrowych (w tym odległości od zabudowań i z uwzględnieniem kwestii środowiskowych)
Wsparcie i finansowanie przez rząd rozwoju energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej i paneli fotowoltaicznych Przeciwko rozwojowi energii odnawialnej, w szczególności wiatrowej
Energetyka w ramach Unii Europejskiej Utworzenie unii energetycznej Europejski handel emisjami lub ustalenie cen minimalnych za CO2 na poziomie europejskim
 
Propozycja zniesienia możliwości finansowania budowy nowych elektrowni atomowych
Za utworzeniem unii energetycznej
 
Za sprawnie funkcjonującym europejskim  systemem handlu emisjami
 
Obrót zieloną energią elektryczną
 
Uproszczenie procedur związanych z zakładaniem instalacji produkujących energię odnawialną
 
Regulacje dotyczące energooszczędności budynków
Za utworzeniem unii energetycznej
 
Za handlem emisjami , jednak z odrzuceniem ceny minimalnej
 
Sprzeciw wobec odgórnego ograniczania emisji przez UE
Negatywna ocena handlu emisjami w UE
 
Rozwiązanie Euratomu i stworzenie alternatywnej „Europejskiej Wspólnoty na rzecz Promowania Energii Odnawialnej i Oszczędności Energii”
 
Energooszczędne budownictwo Nowe regulacje dotyczące energooszczędnego budownictwa, łącznie z uwzględnieniem amortyzacji kosztów i kredytowaniem dla młodych rodzin Zmiany w budynkach i transporcie publicznym jako przykład dla zmniejszenia konsumpcji energii Korzystne dla środowiska budownictwo   Energooszczędne budownictwo bez wpływu na wzrost czynszów Zniesienie ograniczeń dotyczących energooszczędności budynków
Rozwiązania instytucjonalne   Poprawa  konkurencyjności transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem energii odnawialnej jako bardziej przyjazna dla środowiska alternatywa transportu drogowego Promocja transportu publicznego i prywatnego przyjaznego środowisku
 
Ekologiczna reforma podatkowa – ograniczenie wsparcia dla sektorów szkodliwych dla środowiska, w tym transportu lotniczego, ciężarowego czy sektora produkcji i usług
Minimalizacja podatku od energii elektrycznej Wsparcie ekologicznego transportu, rozwój transportu publicznego, infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego
 
Zniesienie ulg na paliwa
 
Wsparcie w wysokości 200 euro dla osób wymieniających sprzęt AGD na klasy A+++
Zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystywania energii odnawialnej
Rozwój technologii Rozwój technologii magazynowania energii Rozwój technologii magazynowania energii Wsparcie innowacyjnych technologii Inwestowanie w nowe technologie Rozwój technologii, w tym magazynowania energii i rozbudowa sieci przesyłu  
Inne   Przyjazna środowisku polityka przemysłowa Niskoemisyjna gospodarka
 
Zmiany społeczne w wykorzystaniu energii (np. współdzielenie aut czy rowery)
Ograniczenie emisji Obniżenie emisji gazów cieplarnianych
 
Rozwój elektrociepłowni
CO2 nie należy traktować jako zanieczyszczenie


Źródło: Programy wyborcze partii.
Współpraca: Aleksandra Kozioł

Zapisz się do newslettera
Newsletter