Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Ekspertki ISP wzięły udział w obradach okrągłego stołu poświęconego selekcji


Przedstawiciele ISP wzięli udział w okrągłym stole na temat selekcji i dyskryminacji w warszawskich klubach, który został zorganizowany przez stołeczny ratusz. 

 
W spotkaniu, które się odbyło 6 kwietnia wzięli także przedstawiciele Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, właściciele, menagerowie i selekcjonerzy warszawskich klubów oraz dziennikarze. Pretekstem spotkania była zorganizowana na początku marca przez Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Forum na rzecz Różnorodności Społecznej „noc testów”. Do wybranych warszawskich klubów udały się pary czarnoskórych oraz białych testerów. W kilku lokalach czarnoskórym testerom odmówiono wstępu.


Spotkanie rozpoczęło się od trzech krótkich prezentacji wygłoszonych przez Kingę Wysieńską z ISP, Katarzynę Wencel, przedstawicielkę SIP oraz Katarzynę Kubin z FRS na temat różnic między dyskryminacją a selekcją, polskich oraz europejskich przepisów prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz przebiegu „nocy testów”. Następnie Karolina Malczyk-Rokicińska, pełnomocniczka prezydent Warszawy ds. równego traktowania, otworzyła dyskusję, w której jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Wojciech Bartelski, który zaznaczył, że jest przeciwny dzieleniu ludzi na „lepszych” i „gorszych”. Właściciele klubów byli zdania, że całkowity zakaz selekcji obniżyłby poziom bezpieczeństwa w klubach. Natomiast przedstawiciele urzędu miasta oraz organizacji pozarządowych przekonywali, że nie chodzi o zakaz selekcji, ale zakaz dyskryminacji, tj. odmiennego traktowania, dla którego nie istnieje racjonalna, merytoryczna podstawa. Obrady były burzliwe, udało się jednak wypracować wspólne stanowisko oraz zbiór dobrych praktyk w tej sprawie.
 
Przedstawiciel jednego z warszawskich klubów przyznał, że problemem warszawskich klubów jest arbitralność selekcjonerów, niejasne reguły, a także brak szkoleń oraz współpracy członków personelu klubu. W związku z tym zaproponowano określenie jasnych, dostępnych dla wszystkich zasad selekcji, które umieszczone zostałyby na stronie internetowej klubu, a także organizowanie spotkań całego zespołu w celu lepszej współpracy.

W Internecie powinny być zamieszczone takie informacje, jak: obowiązujący danego wieczoru strój, zasady selekcji (np. zakaz wstępu osobom zachowującym się agresywnie czy będącym pod wpływem alkoholu), sposoby uzyskania karty klubowicza. Dobrą praktyką byłoby również wydawanie zaświadczeń, które informowałyby klientów klubów, że dany lokal nie stosuje praktyk dyskryminacyjnych, a także wcześniejsze przygotowywanie list gości, które eliminowałyby ryzyko wejścia do klubu osób stwarzających zagrożenie.
 
Urzędnicy zapowiedzieli również, że w umowach o najem lokali, których miasto jest właścicielem, zamierzają wprowadzić zapis o zakazie dyskryminacji ze względu na takie cechy, jak płeć, niepełnosprawność, narodowość czy kolor skóry, który będą egzekwować poprzez organizowanie testów dyskryminacyjnych, podobnych do tych, które miały miejsce na początku marca. Przedstawiciele warszawskich klubów wyrazili chęć uczestnictwa w procesie tworzenia takiego zapisu.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter