Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - W Warszawie zostanie powołana rada seniorów


W ramach prowadzonego w stolicy cyklu debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”, o którym pisaliśmy już w naszym biuletynie (w ramach cyklu dyskutowano m. in. o budżecie partycypacyjnym w Warszawie), podjęto niedawno temat aktywizacji i integracji seniorów.  Otwarta dyskusja zorganizowana 4 lutego b.r. dotyczyła utworzenia w stolicy Rady Społecznej Seniorów.

Inicjatywa jej powołania wiąże się z uchwaleniem przez warszawską radę w grudniu 2013 r. Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 oraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 30 listopada 2013 r. i usankcjonowała nieformalną do tej pory praktykę tworzenia rad seniorów w samorządach. Jak czytamy we wspomnianym programie, badanie zrealizowane przez Zakład Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wykazało, że seniorzy dostrzegają potrzebę większego zaangażowania w sprawy miasta i uważają, że w Warszawie powinny funkcjonować rady reprezentujące ich środowisko. Badanie ujawniło również „preferencje osób starszych co do zasad ich funkcjonowania. Większość seniorów chciałaby wziąć sprawy w swoje ręce i zajmować się tematami im bliskimi, związanymi z ich życiem codziennym i najbliższym otoczeniem. Dlatego też tak silne jest wśród nich przekonanie, że rady powinny stanowić inicjatywę oddolną samych seniorów i być powoływane przede wszystkim na poziomie dzielnicy.” Okazuje się przy tym, że seniorzy mają ograniczone zaufanie do przedstawicieli władz publicznych – stąd postulat, by w składzie rady zasiadali jedynie seniorzy oraz reprezentanci organizacji seniorskich. „Jednak by działalność rady miała sens, musi istnieć współpraca między samorządem i obywatelami i to już od momentu powzięcia idei o jej powołaniu. Choćby dlatego, że samorząd może usunąć jedną z największych barier utrudniających powołanie rady, jakim jest brak odpowiedniego zaplecza w postaci lokalu, telefonu i środków na pokrycie kosztów stałych funkcjonowania. Bez współpracy nie można również liczyć na realizację postulatów osób starszych, jak i realny ich wpływ na życie publiczne.” Konieczne jest zatem zdobycie zaufania i społecznego poparcia dla projektu utworzenia rady; władze chcą to osiągnąć przez uspołecznienie procesu wypracowywania zasad, na jakich taka rada miałaby działać. 

Rada, której powołanie planują władze stolicy, ma mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Projekt przewiduje, że będzie ona prowadzić działalność w obszarze zwiększania aktywności społecznej i zawodowej, utrzymywania samodzielności oraz aktywizacji i integracji społecznej seniorów. Do jej zadań ma należeć opiniowanie dokumentów dotyczących osób starszych, przedstawianie wniosków w zakresie potrzeb osób starszych w Warszawie, inicjowanie działań na ich rzecz, współpraca z dzielnicowymi radami seniorów, współpraca konsultacyjno-doradcza z Radą Programu Warszawa Przyjazna Seniorom oraz współpraca z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie wypracowywania standardów działań na rzecz osób starszych w Warszawie. Zgodnie z założeniami projektu, w skład rady miałoby wchodzić nie więcej niż 10 osób, w tym 6 przedstawicieli mieszkańców Warszawy działających na rzecz seniorów, reprezentujących środowisko organizacji pozarządowych, biznesu, nauki, edukacji, kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, 2 przedstawicieli seniorów nominowanych przez warszawską radę oraz 2 reprezentantów seniorów wskazanych przez prezydenta Warszawy. Kadencja rady ma trwać 4 lata.

W trakcie spotkania dotyczącego powołania rady seniorów w stolicy jego uczestnicy krytycznie odnieśli się jednak do propozycji ratusza, zgodnie z którą blisko połowę składu rady (bo 4 osoby z 10) miałyby stanowić osoby będące de facto przedstawicielami władz (chodzi o członków wyznaczanych przez radę i prezydenta). Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące tego, jak – zgodnie z wolą mieszkańców – miałaby wyglądać stołeczna rada seniorów. Mają one pomóc w zadecydowaniu między innymi, w jaki sposób rada ma być wybierana (czy np. bezpośrednio przez mieszkańców, czy jakiś inny podmiot), kto może do niej kandydować oraz jaki ma być jej skład i zakres zadań. Mieszkańcy mogą też określić, jak ich zdaniem powinna wyglądać współpraca warszawskiej rady z radami poszczególnych dzielnic miasta. Konsultacje obejmują kilka etapów; do 16 marca b.r. mieszkańcy Warszawy mogli osobiście (w biurze bądź w trakcie poświęconych tematyce rady warsztatów), pocztą lub za pośrednictwem Internetu (poczty elektronicznej, forum dyskusyjnego) przedstawiać swoje pomysły i postulaty w tym zakresie. Następnie zostaną one przeanalizowane przez specjalnie powołany w tym celu zespół, składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz stołecznego ratusza. Zespół przygotuje raport końcowy z konsultacji, w którym przedstawi i uzasadni, które spośród zgłoszonych propozycji zostały przyjęte, a które odrzucono. W maju planowana jest debata podsumowująca całą procedurę.

Autor: Anna Krajewska

Źródła: http://www.um.warszawa.pl, http://warszawa.gazeta.plTekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter