Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - W sejmie toczą się prace nad ponowną nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Komisyjny projekt kolejnej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPP) trafił do Sejmu 4 lutego bieżącego roku (druk sejmowy nr 3902). 24 lutego skierowano go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 16 marca bieżącego roku.

Celem projektowanej nowelizacji jest usunięcie niejasności i trudności interpretacyjnych, jakie pojawiają się w praktyce stosowania przepisów UDPP zmienionych rozległą zeszłoroczną nowelizacją. O wybranych rozwiązaniach, jakie znalazły się w projekcie, pisaliśmy już w naszym biuletynie (zob. tekst informacyjny z 15 lutego 2011 r. pt. „Przygotowania do kolejnej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”). Między innymi, kilka istotnych zmian obejmie regulację procedury zlecania zadań organizacjom pozarządowym. Przypomnijmy pokrótce, że doprecyzowane zostanie pojęcie „obsługi konkursu ofert” (którą można zlecić organizacjom) poprzez wskazanie, że nie obejmuje ona czynności wyraźnie zastrzeżonych na gruncie ustawy dla administracji. Zmodyfikowany będzie też przepis dotyczący obligatoryjnego włączania do składu komisji konkursowych przedstawicieli organizacji pozarządowych. Praktyka pokazała, że nie zawsze możliwe jest znalezienie reprezentanta organizacji, który byłby odpowiednim kandydatem do komisji (posiadającym odpowiednie doświadczenie w obszarze, którego dotyczy zlecane zadanie), dlatego też znowelizowany przepis określi sytuacje, w których dopuszczalne będzie powołanie komisji bez udziału przedstawicieli sektora pozarządowego. Przypomnijmy też, że inną istotną zmianą będzie wprowadzenie możliwości podzlecania wykonywania zadań publicznych innej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prywatnemu. W efekcie nowelizacji usprawniona zostanie również komunikacja między organizacjami i organami administracji publicznej, która w szerszym niż do tej pory zakresie będzie odbywać się drogą elektroniczną.

Warto wspomnieć również o paru innych (nie opisywanych jeszcze przez nas) propozycjach, jakie znalazły się w wersji projektu, która trafiła do laski marszałkowskiej. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany – na mocy znowelizowanego art. 5a ust. 3 ustawy – do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nowelizacja wprowadzi też możliwość składania uproszczonych sprawozdań merytorycznych przez organizacje pożytku publicznego, których przychód osiągnięty w roku poprzedzającym złożenie sprawozdania nie przekroczy 100 000 złotych. Wreszcie, kolejna istotna modyfikacja obejmie regulację dotyczącą Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego: marszałkowie województw będą je powoływać obligatoryjnie, jeżeli ze stosownym wspólnym wnioskiem wystąpi co najmniej 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie danego województwa. Przypomnijmy, że na razie powoływanie takich rad jest fakultatywne, a więc zależy od woli marszałka województwa. W nowelizacji przewidziano również inne drobniejsze zmiany, głównie o charakterze porządkującym i redakcyjnym. O dalszych postępach prac będziemy informować na bieżąco w naszym biuletynie.


Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Autor: Anna Krajewska

Źródła: www.portalsamorzadowy.pl, materiały sejmoweTekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Zapraszamy na stronę www.isp.org.pl/kompasZapisz się do newslettera
Newsletter