Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Samorządy nie są chętne do współtworzenia lokalnych polityk w zakresie ograniczania przemocy w rodzinie


Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zmieniona w 2010 roku, nałożyła na samorządy obowiązek tworzenia lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Elementem owych systemów są tak zwane zespoły multidyscyplinarne. Tworzenie zespołów, zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy, należy do zadań własnych gmin. Ponadto art. 9 podkreśla znaczenie tych ciał, stwierdzając, iż są one szczególnym mechanizmem, poprzez który gminy kształtują swoje działania na rzecz walki z problemem przemocy rodzinnej.

Zespoły są formą włączania obywateli w kształtowanie lokalnych polityk publicznych, ukierunkowanych na ograniczenie tego jakże istotnego problemu społecznego. W skład tych ciał, oprócz przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, policji, czy placówek oświatowych wchodzą bowiem również reprezentanci organów społecznych, takich jak komisje przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do najważniejszych zadań zespołów należy, m.in. koordynacja działań podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy rodzinnej, diagnozowanie sytuacji w danej wspólnocie samorządowej, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych tym problemem oraz upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy. Członkowie zespołów mają też inne, dość szerokie kompetencje – mogą między innymi przetwarzać dane osobowe, w zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji przypisanych im zadań ustawowych, a przewodniczący zespołów opiniują procedurę tzw. „Niebieskiej Karty”. Są to więc bardzo ważne organy, poprzez które obywatele mają możliwość wpływania na kształt istotnej części lokalnej polityki społecznej.

Obowiązek powoływania zespołów ciąży na organach wykonawczych gmin. Natomiast organy stanowiące ustalają w specjalnej uchwale sposób powoływania i odwoływania członków zespołów oraz szczegółowe warunki ich działania. Niestety, jak donosi Polska Agencja Prasowa, zaledwie jedna trzecia gmin stworzyła te instytucje i określiła procedury niezbędne do ich funkcjonowania.


Autor:  Grzegorz Makowski

Źródło: materiały własne, Sejm RP, PAP

Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Zapraszamy na stronę www.isp.org.pl/kompas

Zapisz się do newslettera
Newsletter