Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


12 września bieżącego roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPP). O pracach nad tym aktem pisaliśmy już w naszym biuletynie; przypomnijmy krótko, że tegoroczna nowelizacja UDPP ma na celu doprecyzowanie niektórych przepisów i rozwianie wątpliwości interpretacyjnych, jakie przyniosła zeszłoroczna rozległa nowelizacja ustawy. W tegorocznej nowelizacji między innymi przeredagowano przepisy dotyczące konkursów ofert, aby dookreślić, jakich czynności nie obejmuje obsługa konkursu oraz umożliwić (oczywiście, w ściśle określonych okolicznościach) powoływanie komisji konkursowych bez osób wskazanych przez organizacje pozarządowe. Określono również termin, w jakim można zażądać od organu administracyjnego uzasadnienia odrzucenia lub wyboru określonej oferty w konkursie. Gros istotnych zmian dotyczy obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego. Obligatoryjne stanie się przesyłanie przez organizacje pożytku publicznego sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na gruncie nowelizacji doprecyzowano również, jakie będą konsekwencje niewywiązania się przez OPP z obowiązków sprawozdawczych. Bezpośrednio w ustawie określono też zakres informacji, jakie organizacje będą zobowiązane zamieścić w sprawozdaniach merytorycznych i uproszczonych sprawozdaniach merytorycznych.

Nie wszystkie z rozwiązań proponowanych we wniesionym do laski marszałkowskiej projekcie nowelizacji znalazły się jednak w przyjętej ustawie; warto wspomnieć o najistotniejszych zmianach. Zniknął na przykład przepis regulujący kwestię podzlecania przez organizacje realizacji zadań publicznych podmiotom niebędącym stroną umowy o wykonanie zadania. Znowelizowany przepis art. 16 ust. 7 UDPP miał umożliwić zlecenie wykonania zadania publicznego nie tylko innej organizacji, ale również podmiotowi prywatnemu, np. przedsiębiorcy, za zgodą organu administracyjnego zawartą w umowie o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.

Nie doczeka się też realizacji inna pierwotnie projektowana zmiana, która zresztą – nota bene – była postulowana przez część przedstawicieli środowiska pozarządowego już na etapie prac nad zeszłoroczną nowelizacją UDPP. Chodzi o regulację dotyczącą tworzenia rad działalności pożytku publicznego na szczeblu wojewódzkim. Obecnie marszałek województwa może powołać taką radę, jeżeli z odpowiednim wnioskiem wystąpi co najmniej 50 organizacji prowadzących działalność na terenie województwa. W swoim pierwotnym kształcie (przyjętym przez Sejm 30 czerwca bieżącego roku), najświeższa nowelizacja UDPP przewidywała, że w przypadku złożenia wniosku przez organizacje, marszałek będzie zobowiązany do powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Poprawkę, która spowodowała ostateczną rezygnację z tego rozwiązania i utrzymanie fakultatywności tworzenia rady, naniósł Senat.

Senat zmodyfikował również inne unormowanie zawarte w nowelizacji: początkowo jej przepisy przewidywały, że z podatku od nieruchomości będą zwolnione nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie zarówno nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Senat zaproponował utrzymanie aktualnego stanu prawnego, zgodnie z którym zwolnienie podatkowe przysługuje tylko organizacjom, które prowadzą działalność nieodpłatną. Poprawka została zaakceptowana przez Sejm. 

Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Autor: Anna Krajewska

Źródła: www.portalsamorzadowy.pl, www.samorzad.lex.pl, materiały sejmowe
Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 Zapraszamy na stronę www.isp.org.pl/kompas

Zapisz się do newslettera
Newsletter