Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Komunikacja z urzędami będzie łatwiejsza


Niedawno – 11 maja br. – weszły w życie przepisy uchwalonej 10 stycznia br. nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, które mogą przyczynić się do ułatwienia komunikacji obywateli z urzędami. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu noweli, „mechanizmy udostępniania usług przez podmioty publiczne na platformie, przyjęte na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, jak również istniejące bariery prawne (m. in. wymóg osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu przedłożenia do wglądu dokumentu tożsamości, przedłożenia do wglądu oryginału dokumentu w postaci papierowej) uniemożliwiają inicjowanie przez obywateli wielu spraw na drodze elektronicznej. Zaplanowane zmiany przyczynią się do usprawnienia procesu załatwiania spraw administracyjnych poprzez udoskonalenie wykorzystania stworzonych w tym celu mechanizmów platformy.” Jakie konkretnie rozwiązania mają umożliwić realizację tak postawionego celu?

Nowelizacja wprowadza między innymi obowiązek posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą (ESP). Oznacza to, że jeżeli obywatel zwróci się do urzędu drogą mailową, urząd będzie zobligowany do udzielenia mu odpowiedzi również w tej formie. Komunikacja przez Internet została zatem na gruncie ustawy zrównana z tradycyjną komunikacją w formie „papierowej”. Aby jednak móc skorzystać z możliwości załatwiania spraw urzędowych przez Internet, trzeba wpierw założyć profil zaufany, czyli darmowy podpis elektroniczny do kontaktów z instytucjami publicznymi. Profil zakłada się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Aby można było go używać, trzeba go potwierdzić, co wymaga osobistego stawienia się w odpowiednim urzędzie. Dzięki nowelizacji zwiększy się liczba punktów, w których można dokonać takiego potwierdzenia; została ona rozszerzona o placówki Poczty Polskiej oraz banki.

Najwięcej spraw załatwia się w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Wiele z nich świadczy już rozmaite usługi za pośrednictwem Internetu; drogą elektroniczną można np. złożyć skargę lub wniosek, deklarację śmieciową, zarejestrować pojazd, zmienić adres do korespondencji lub zamieszkania itp. Istotne jest jednak, aby sposób świadczenia tych usług był ujednolicony. Nowelizacja wprowadza w związku z tym obowiązek posługiwania się elektroniczną skrzynką podawczą w jednym standardzie; dzięki temu wszystkie ESP – do tej pory zróżnicowane – będą działać na takich samych zasadach, co ma ułatwić obywatelom korzystanie z nich. W związku z tym, urzędy zostały mocą ustawy zobowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzorów dokumentów związanych z dostępnymi w ePUAP usługami; dokumenty te będą umieszczane w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Instytucje publiczne mają także udostępniać wzory urzędowych formularzy.

Nowelizacja wprowadziła też liczne zmiany w innych aktach prawnych. Między innymi, wprowadza ona fikcję e–doręczenia w sprawach administracyjnych (dokumenty przesłane adresatowi elektronicznie będą uznawane za doręczone niezależnie od tego, czy adresat faktycznie je odbierze, co pozwoli wyeliminować praktykę celowego przedłużania postępowania przez nieodbieranie pism) oraz możliwość dokonywania drogą elektroniczną określonych czynności (np. ustanowienia pełnomocnika), dla których do tej pory zastrzeżona była forma pisemna. Jak przewidują autorzy projektu ustawy, wprowadzone przez nią rozwiązania powinny przyczynić się do stworzenia „ram prawnych niezbędnych do zbudowania spójnego i efektywnego systemu informacyjnego państwa w ramach budowania jednolitego rynku cyfrowego.” Usprawnienie i przyśpieszenie komunikacji z organami administracyjnymi może też ułatwić partycypację publiczną mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego, której podstawowym warunkiem jest skuteczny przepływ informacji pomiędzy władzami i obywatelami.


Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw


Autor: Anna Krajewska

Źródła: www.samorzad.pap.pl, materiały sejmowe
Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapisz się do newslettera
Newsletter