Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Dąbrowski Budżet Partycypacyjny


Dąbrowa Górnicza jest jednym z wielu miast, które wprowadziły budżet partycypacyjny. Przypatrzmy się jak jest tam wdrażany.

W ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego miasto podzielono na 27 dzielnic (historyczno-zwyczajowych), których dotyczy procedura. Dla każdej z dzielnic wyznaczono tzw. punkty konsultacyjne, które są miejscem pierwszego kontaktu dla mieszkańców.

W ramach kwoty 5 mln złotych, na które opiewa budżet partycypacyjny w Dąbrowie Górniczej, każda z dzielnic ma zagwarantowaną kwotę w budżecie miasta w 2014 r. na realizację wybranego przez mieszkańców dzielnicy projektu lub projektów.

Procedura jest rozciągnięta na wiele miesięcy co daje mieszkańcom możliwość zapoznania się z procedurami i czas na opracowanie i zgłoszenie projektów.

Procedura Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego składa się z kilku etapów. Pierwszym była akcja informacyjna, która została przeprowadzona w lutym i marcu 2013 r. W jej ramach przygotowano stronę internetową www.twojadabrowa.pl, plakaty, broszury, a co najważniejsze przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami, gdzie mogli oni zapoznać się z działaniem tego mechanizmu partycypacyjnego oraz możliwościami jakimi daje on mieszkańcom.

W kolejnym etapie, w kwietniu i maju 2013 r. można było zgłaszać projekty. Prawo do tego mieli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat - projekt powinien być poparty przez minimum 15 mieszkańców. Propozycje można było składać na specjalnym formularzu, gdzie należało opisać i uzasadnić projekt oraz przedstawić jego szacunkową wartość wraz z harmonogramem. Trudność na tym etapie mógł sprawić wymóg ustalenia przez wnioskodawcę kto jest właścicielem działki, na której ma być zrealizowany projekt - czy jest własnością gminy, spółdzielni, wspólnoty czy też prywatną (w tym ostatnim przypadku realizacja projektu nie była możliwa). Na szczęście potrzebne informacje można było uzyskać bądź przez Internet za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej bądź telefonicznie albo osobiście. Wnioski z projektami można było składać osobiście albo przesłać pocztą lub e-mailem.

Złożone projekty zostały w okresie maj - sierpień 2013 r. poddane weryfikacji formalnej i opiniowaniu przez odpowiednie komórki urzędu miejskiego. Na tym etapie opracowywano m.in. kosztorys projektu oraz wskazywano czy projekt możliwy jest do realizacji. Jak można przeczytać na stronie internetowej poświęconej budżetowi z 250 złożonych wniosków, 125 zostało zakwalifikowanych jako możliwe do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę, 40 wniosków zostało uznanych jako niemożliwe do wykonania w zaproponowanym kształcie. Z autorami 83 będą jeszcze prowdzone rozmowy co do ich uściślenia albo modyfikacji. 2 projekty odpadły na etapie weryfikacji formalnej.

We wrześniu br. rozpoczęły się Dzielnicowe Fora Mieszkańców, gdzie autorzy projektów mogą poznać szczegółowe uzasadnienia ocen swoich projektów, ale też (a może przede wszystkim) przedstawić mieszkańcom swoje propozycje. Celem tych spotkań, które będą odbywać się we wrześniu i październiku, jest też ustalenie w drodze dyskusji ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane w listopadzie pod głosowanie. Głosowanie to polegać będzie na rozdysponowaniu przy odpowiednich projektach w dowolny sposób liczby 10 punktów, którymi dysponuje każdy mieszkaniec. Głosy będzie można oddać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej, pocztą lub bezpośrednio w punktach konsultacyjnych. Wyniki zostaną ogłoszone w grudniu 2013 r.

Lista zatwierdzonych projektów na przykładzie dzielnicy Broadway.


Autor: Adam Sawicki

Źródło: www.twojadabrowa.pl, MAiCTekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zapisz się do newslettera
Newsletter