Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Biuletyn Kompas - Akty prawa miejscowego: rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody


Problem kwalifikowania uchwał jednostek samorządu terytorialnego jako aktów prawa lokalnego nieustająco powraca w orzeczeniach sądów administracyjnych i rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów. Decyzje dotyczące tej kwalifikacji rzutują na możliwości włączania się obywateli w prace nad projektem uchwały (np. poprzez udział w przewidzianych na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacjach społecznych) oraz zapoznawanie się z treścią tych aktów – akty prawa miejscowego podlegają bowiem obowiązkowi publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wątpliwości dotyczące poszczególnych typów uchwał są rozstrzygane kazuistycznie, po zapoznaniu się z treścią konkretnego aktu i dokonaniu oceny, czy zawiera on normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. W niniejszym tekście zaprezentujemy kolejny taki przypadek, tym razem dotyczący uchwały odnoszącej się do inicjatywy lokalnej.

27 marca bieżącego roku wojewoda lubelski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził, że przyjęta przez Radę Gminy Ł. uchwała określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest – wbrew ocenie samej rady – aktem prawa miejscowego. Rada określiła w uchwale, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia; to właśnie postanowienie wywołało zastrzeżenia organu nadzoru. Jak czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym, wskazanie przez radę takiego terminu wejścia w życie uchwały w istotny sposób narusza art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z tym przepisem, akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym; ustawa precyzuje również w art. 4, że opublikowane akty wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia (chyba że dany akt normatywny przewiduje dłuższy termin). Błędne uznanie przez radę, że wydana przez nią uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, spowodowało nieprawidłowe określenie reguły wskazującej sposób i termin jej wejścia w życie.

Jak argumentował wojewoda, uchwała określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ma wszystkie cechy aktu prawa lokalnego: po pierwsze, jest ona aktem o charakterze generalnym. O jej generalności przesądza fakt, że „na brzmienie jej przepisów będą mogli powołać się w szczególności mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, za pośrednictwem których mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego.” Po drugie, postanowienia zawarte w uchwale mają charakter abstrakcyjny – co oznacza możliwość wielokrotnego ich stosowania. Warunkiem wejścia w życie uchwały było więc – zgodnie z brzmieniem art. 88 Konstytucji – jej prawidłowe ogłoszenie. Niedopełnienie tego wymogu dało podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Autor: Anna Krajewska

Źródła: www.rp.pl, http://edziennik.lublin.uw.gov.pl
Tekst przygotowano w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy na stronę www.isp.org.pl/kompas


Zapisz się do newslettera
Newsletter