Status:

Projekt

Podziel się

Migrant Integration Policy Index (MIPEX)MIPEX to narzędzie, które porównuje warunki integracji imigrantów w 31 krajach. MIPEX prezentuje bogaty i wielowymiarowy obraz sytuacji imigrantów w krajach Europy (wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii), a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jest też przydatnym narzędziem dla decydentów, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i badaczy, którzy zajmują się tą problematyką.
MIPEX weryfikuje, czy wszyscy mieszkańcy danego kraju mają zagwarantowane równe prawa oraz możliwości w siedmiu, istotnych z punktu widzenia integracji imigrantów, obszarach: mobilności na rynku pracy, możliwości łączenia rodzin, dostępu do edukacji, partycypacji politycznej, możliwości uzyskania pobytu długoterminowego, dostępu do obywatelstwa oraz w dziedzinie prawa antydyskryminacyjnego.
MIPEX mierząc jakość polityki integracyjnych poszczególnych państw, używa do tego celu 148 wskaźników. Zastosowanie tych samych wskaźników dla każdego badanego państwa pozwala na stworzenie rankingu krajów pod kątem ich polityki integracyjnej oraz pozwala dostrzec zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatnich kilku lat w tym zakresie.

Tekst raportu dostępny na stronie MIPEX.

MIPEX jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.


Podziel się
Subscribe newsletter
Newsletter