Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Eksperyment z integracją migrantów, INTERREG IIIB CADSES
EKSPERYMENT Z INTEGRACJĄ MIGRANTÓW

ZADANIA PROJEKTU

Celem projektu jest popieranie efektywnej integracji uchodźców i imigrantów na poziomie społeczności lokalnych. Projekt stanowi odpowiedź na główne potrzeby tych grup, takie jak szkolenia, kursy języka polskiego oraz  kwestie dostępu do świadczeń zdrowotnych. Dużą rolę w integracji przybyszów odgrywają kwestie kulturowe oraz szanse, jakie daje chociażby sztuka. Projekt promuje koncepcję integracji imigrantów wywierającej pozytywne ekonomiczne i społeczne efekty na lokalne społeczności europejskie.

Główne, długofalowe cele projektu:

• stworzenie wspólnej wizji rozwoju zarówno dla imigrantów jak i dla społeczeństw przyjmujących oraz wykreowanie wizerunku imigrantów, jako osób będących szansą rozwoju społeczności lokalnych;
• promocja polityki integracyjnej wspierającej różnorodność jako czynnik rozwoju a nie jako problemu bezpieczeństwa społecznego;
• podnoszenie atrakcyjności społeczności lokalnych dla mniejszości i napływających imigrantów, celem stworzenia przyjaznego otoczenia społecznego.

OBSZAR DZIAŁAŃ

WŁOCHY: Region  Marche – Region  Abruzzo – Region Emilia Romagna
POLSKA: Region Podlaski– Region Mazowiecki – Region Lubelski
WĘGRY: Region Budapesztu – Region Csongradu

OCZEKIWANE EFEKTY

• wpłynięcie na zaangażowanie imigrantów w procesy podejmowania decyzji w społecznościach lokalnych w każdym z państw;
• wypracowanie integracji jako procesu dwustronnego, który zapewnia korzyści zarówno przybyszom, jak i społecznościom przyjmującym;
• lepsza alokacja zasobów, które powinny być przeznaczone na działania integracyjne;

TERMIN REALIZACJI 01.10.05 – 01.10.07

O PARTNERACH PROJEKTU

INFORMACJE O INICJATYWIE INTERREG

STRONA PROJEKTU

Projekt No.5C098 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Interreg III B CADSES)

                                                                                                       Podziel się
Subscribe newsletter
Newsletter