Team

Paulina Sobiesiak-Penszko

Paulina Sobiesiak-Penszko

Director of Sustainable development and climate policy Programme/Senior Analyst

paulina.sobiesiak@isp.org.pl
phone: (48 22) 5564281

Sociologist, graduate and doctoral student  at Institute of Sociology of University of Warsaw. Her research are focused on civic society, marginalized groups, local development.

Languages: Polish, English

Expertise:
 
  • Cooperation between public administration and NGO’s
  • Social participation
  • Disabled persons
  • Sociology of local community
  • Local development
  • Qualitative research
 
 
 
Publications:
 
P. Sobiesiak, Ostatnie ogniwo? Sędziowie rodzinni o sobie i o systemie. w: Mariola Racław-Markowska
(red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2005.
 
P. Sobiesiak, „Nic o nas bez nas”. W stronę partnerskiego modelu współpracy rodzin zastępczych
z pracownikami socjalnymi w: Mariola Racław-Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w
środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2005.
 
P. Sobiesiak, Powiat skarżyski – w poszukiwaniu platformy współpracy
w: Ewa Giermanowska (red.) Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy
zatrudnienia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007.
 
P. Sobiesiak, T. Kaźmierczak, Lisków: model rozwoju lokalnego? w: Tomasz Kaźmierczak (red.), Szkice
o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007.
 
P. Sobiesiak, Elastyczne formy zatrudnienia a aktywizacja zawodowa niepełnosprawnej młodzieży w:
Kwartalnik III sektor, Nr 10/2007, Instytut Spraw Publicznych.
 
P. Sobiesiak, Ustawowe zasady współpracy w praktyce w: Grzegorz Makowski (red.) Współpraca
administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Monitoring Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007.
 
P. Sobiesiak, Ustawowe regulacje wolontariatu w praktyce, w: Grzegorz Makowski (red.), Współpraca
administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Monitoring Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007.
 
P. Sobiesiak (współpraca), Animacja lokalna. Jak aktywizować społeczności wiejskie?
Z doświadczeń projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy
Lisków”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2008 .
 
P. Sobiesiak, T. Kaźmierczak, Liskow – a Model of Local Development, in: M. Rymsza,
T. Kaźmierczak, Social Economy in Poland. Past and Present, Institute of Public Affairs, Warsaw, 2008.
 
Siła wspólnoty. Dobre praktyki ekonomii społecznej (praca zbiorowa), Instytut Spraw Publicznych, ISP,
Warszawa 2008.
 
P. Sobiesiak, K. Hernik, Uszyjemy świat dla dzieci – spółdzielnia „Stara Szkoła”
w Prostkach, w: Tomasz Kaźmierczak (red.), W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego
rozwoju społeczności wiejskich, ISP, Warszawa 2008
 
K. Hernik, P. Sobiesiak Sewing the World for Children – The “Old School” Social Cooperative in Prostki,
in: M. Rymsza, T. Kaźmierczak, Social Economy in Poland. Past and Present, Institute of Public Affairs,
Warsaw, 2008.
 
P. Sobiesiak (współpraca), M. Dudkiewicz, T. Kaźmierczak, I. Rybka, Animacja lokalna.
Jak aktywizować społeczności lokalne?, Instytut Spraw Publicznych 2008.
 
P. Sobiesiak, Niepełnosprawność – nie dla wszystkich oczywisty problem społeczny. Sytuacja osób
niepełnosprawnych w gminie A. w: Barbara Gąciarz, Antonina Ostrowska, Włodzimierz Pańków (red.),
Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych
miastach i na terenach wiejskich, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 
P. Sobiesiak, Podział postkomunistyczny w Polsce lokalnej – studium przypadku
w: Bożena i Arkadiusz Tuziak (red.), Regionalny wymiar procesów transformacyjnych, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 
P. Sobiesiak, Jak zmienić polski system integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych?,
w: Kwartalnik III Sektor, Nr 16/2009, Instytut Spraw Publicznych.
 
P. Sobiesiak, (Dez)integracja społeczna i (dez)aktywizacja zawodowa osób niepelnosprawnych
w małych miastach i na terenach wiejskich, w: Kwartalnik III Sektor, Nr 16/2009, Instytut Spraw
Publicznych.
 
P. Sobiesiak, B. Gąciarz, E. Giermanowska, U. Kurowska, Jak zatrudnić osobę niepełnosprawną?
Poradnik dla pracodawcy z otwartego rynku pracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 
P. Sobiesiak, J. Bartkowski, B. Gąciarz, E. Giermanowska, A.Kudlik, Pracodawcy
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak jest? Co można zmienić?, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2009.
 
P. Sobiesiak, B. Gąciarz, E. Giermanowska, Postawy pracodawców a polityka integracji osób
niepełnosprawnych, w: B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.) Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza,
opinie i doświadczenia pracodawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 
P. Sobiesiak, Znajomość i ocena systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych,
w: B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.) Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie
i doświadczenia pracodawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 
P. Sobiesiak, J. Bartkowski, B. Gąciarz. E. Giermanowska, Kierunki modyfikacji systemu wsparcia
 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w: Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie
i doświadczenia pracodawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 
P. Sobiesiak, J. Bartkowski, B. Gąciarz, E. Giermanowska, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Opinie i oczekiwania pracodawców, Analizy i Opinie nr 99, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 
Subscribe newsletter
Newsletter